Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Над 100 вида електронни административни услуги въведе общинската администрация в Белица за улеснение на местните жители. Те могат да се използват чрез сайта на Община Белица.

Група услугиНаименование на административна услуга
1 Грао
2 Грао
3 Грао
4 Грао
5 Грао
6 Грао
7 Грао
8 Грао
9 Грао
   
   
12 Грао
13 Грао
14 Грао
15 Грао
16 Грао
17 Грао
18 Грао
19 Грао
20 Грао
21 Грао
22 Грао
23 ТСУ
Издаване на удостоверение за идентичност на имот
24 ТСУ
Издаване удостоверение за административен адрес
25 ТСУ
Издаване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
26 ТСУ
Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
27 ТСУ
Издаване на удостоверение за търпимост съгл.§16 от ЗУТ
28 ТСУ
Издаване удостоверение за заварени строежи по §6 от Наредба № 2 за въвеждане на строежите в експлоатация
29 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост.
30 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
31 Общинска собственост
Издаване на други удостоверения, свързани с общински имоти
32 Общинска собственост
Справки по актовите книги
33 Общинска собственост
Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост / Заверка на молби –декларации за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена поверка за имоти в и извън регулация
34 Общинска собственост
Отписване на имот от актовите книги на общинска собственост
35 Общинска собственост
Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
36 Общинска собственост
Продажба на земя – частна общинска собственост , на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл.35, ал.3 от ЗОС
37 Общинска собственост
Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване
38 Общинска собственост
Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
39 Общинска собственост
Изготвяне на отговори по преписки,образувани по заявления, молби, жалби и писма на граждани.
40 Общинска собственост
Уведомление по чл.46 б ЗУЕС
41 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за регистрация на куче
42 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за регистрация на пчелни семейства
43 Икономическо развитие
Вписване в информационен търговски масив ""Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти""
44 Икономическо развитие
Издаване на разрешение за търговска дейност на открито
45 Икономическо развитие
Категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели вилни и тур.селища:
46 Икономическо развитие
Категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, сем.хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и тур.хижи
47 Икономическо развитие
Категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове
48 Икономическо развитие
Отразяване на промените в обстоятелства на категоризираните туристически обекти в Националния туристически регистър - при промяна на лицето, извършвщо дейност в обекта
49 Икономическо развитие
Отразяване на промените в обстоятелства на категоризираните туристически обекти в Националния туристически регистър - при промяна на собственика на туристическия обект
50 Икономическо развитие
Издаване на дубликат за удостоверение за категория на туристически обект
51 Икономическо развитие
Изработване на нова табела от категорийната символика
52 Икономическо развитие
Декларация по чл.116 от ЗТ
53 Озеленяване, екология и чистота
Разрешение за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървена и храстова растителност в общински и частни имоти
54 Озеленяване, екология и чистота
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
55 Озеленяване, екология и чистота
Издаване на експертно становище, свързани с проблемите по опазване на околната среда
56 Озеленяване, екология и чистота
Изготвяне на становище за премахване на дървета до 5 бр., намиращи се в земеделска земя
57 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за данъчна оценка
58 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
59 Местни данъци и такси
60 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
61 Местни данъци и такси
Издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси.
62 Местни данъци и такси
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти
63 Местни данъци и такси
Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ
64 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество)
65 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгл. Чл.32 от ЗМДТ
66 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества съгл.чл.49 ал.3 от ЗМДТ
67 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху превозните средства съгл.чл.54(1) от ЗМДТ
68 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с патентен данък съгл. Чл 61н от ЗМДТ
69 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с туристически данък съгл. Чл 61р от ЗМДТ
70 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за освобождаване от такси за сметосъбиране и сметоизвозване
71 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за определяне на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци
72 Местни данъци и такси
Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци и такси на основание чл.129 ал.1 от ДОПК
73 Местни данъци и такси
74 Местни данъци и такси
Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
75 Местни данъци и такси
СУНАУ-ОБЩ-ОБА13-12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
76 Местни данъци и такси
Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
77 Местни данъци и такси
СУНАУ-ОБЩ-ОБА13-8. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
78 Местни данъци и такси
Издаване на копие от подадена данъчна декларация
79 Местни данъци и такси
Издаване на копие от подадена данъчна декларация
80 Местни данъци и такси
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
81 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижимо имот и незавършено строителство

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image