8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Правилници, наредби, планове, стратегии и програми

Р Е Ш Е Н И Е № 317 относно програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белица за периода 2021-2025 г . и план за действие , неразделна част от Програмата - публикувано на 06.07.2021г.

IХ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, 2021 г. – 2025 г.- публикувано на 06.07.2021г.
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА 2021- 2025 год. - публикувано на 06.07.2021г.
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021 г.-Публикувана на 29.04.2021г.
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -публикувано на 14.04.2021г.
ТАРИФА № 1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -публикувано на 07.10.2020
НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - публикувано на 07.10.2020
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, МЕСТАТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - публикувано на 12.08.2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2020 год.-30.06.2020 год.

Наредба преместяеми обекти - публикувано на 27.12.2019г.

Наредба № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - публикувана на 11.10.2019г.

Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА-публикувано на 20.09.2019г.
НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -Публикувано на 15.07.2019г.

Правила за достъп до обществена информация на община Белица

НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - публикувано на 29.11.2018г.-отменена

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА

Правилник на общинско социално предприятие "Озеленяване и благоустройство-Белица"

Отчет за дейността на общински съвет Белица и неговите комисии за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белица 2018г.-2020г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ-ПУБЛИКУВАНО НА 069.02.2018г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НАСОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕЛИЦА-ПУБЛИКУВАНА НА 06.02.2018г.

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАБЕЛИЦА

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ№335,336,337 И 338 ОТ ПРОТОКОЛ №26/26.07.2017г.-публикувана на 11.08.2017г.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини и подготвителни групи към училищата на територията на община Белица приета с решение№321 от протокол №25/28,.06.2017г. - публикувана на 12.07.2017г.


Наредба за символиката и отличията на община Белица приета с решения№268, 269, 270 и 271 от протокол№22/26.04.2017г. - публикувана на 11.05.2017г.

Наредба за управление на общинските пътища.

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Белица.

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Белица.10.02.2017г.

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Белица.

Наредба за управление и стопанисване на общинските горски територии - собственост на община Белица.-28.04.2016г.
 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Белица за 2016г.

Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2015-2019г.

Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите от общинския поземлен фонд.-11.11.2016г.

Общински план за младежта за 2016г.

Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Белица.

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Белица.

Наредба за условията и реда,при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капилата на търговските дружества.

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или чсти от тях на територията на община Белица.

Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица.

План за превенция и намаляване на младежката безработица в община Белица за периода 2016-2018г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Белица 2016-2020.

Общински план за развитие на община Белица 2014-2020.

Наредба за насърчаване на инвестициите в община Белица.

Общински план за интегриране на ромите в община Белица (2015-2020)

Програма за опазване на околната среда.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image