8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Р Е Ш Е Н И Е № 317 относно програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белица за периода 2021-2025 г . и план за действие , неразделна част от Програмата - публикувано на 06.07.2021г.

IХ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, 2021 г. – 2025 г.- публикувано на 06.07.2021г.
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА 2021- 2025 год. - публикувано на 06.07.2021г.
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021 г.-Публикувана на 29.04.2021г.
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -публикувано на 14.04.2021г.
ТАРИФА № 1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -публикувано на 07.10.2020
НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - публикувано на 07.10.2020
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, МЕСТАТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - публикувано на 12.08.2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2020 год.-30.06.2020 год.

Наредба преместяеми обекти - публикувано на 27.12.2019г.

Наредба № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - публикувана на 11.10.2019г.

Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА-публикувано на 20.09.2019г.
НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -Публикувано на 15.07.2019г.

Правила за достъп до обществена информация на община Белица

НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - публикувано на 29.11.2018г.-отменена

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА

Правилник на общинско социално предприятие "Озеленяване и благоустройство-Белица"

Отчет за дейността на общински съвет Белица и неговите комисии за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белица 2018г.-2020г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ-ПУБЛИКУВАНО НА 069.02.2018г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НАСОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕЛИЦА-ПУБЛИКУВАНА НА 06.02.2018г.

 

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image