Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Обявления

 Мотиви: Относно - Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Белица. - Публикувано на 14.11.2023г.

Проект: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Белица - Публикувано на 14.11.2023г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Белица и неговите комисии през периода 01.01.2023 год. до 30.06.2023 год. - Публикувано на 17.07.2023г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Белица и неговите комисии през периода 01.07.2022 год. до 31.12.2022 год. - Публикувано на 20.01.2023г.

Декларация

Заявление по образец

Обявление относно избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Благоевград "Публикувано на 10.01.2022г.

Отчет за дейността на общински съвет Белица - публикувано на 06.01.2022

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 30.11.2021- публикувано на 01.12.2021

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 31.10.2021- публикувано на 01.11.2021

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 30.09.2021- публикувано на 01.10.2021

Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет , неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Белица. Публикувано на 02.11.2021г.  

ОБЯВление Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на Мусала 2004“ ЕООД гр. Белица - публикувано на 22.03.2021г.

Приложение № 1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за възлагане управлението на “„МУСАЛА 2004“, ЕООД- гр. Белица, община Белица

Приложение № 2 ДЕКЛАРАЦИЯ

Дневен Ред 19.03.2021г.

Отчет за дейността на общински съвет Белица за първото полугодие - публикувано на 14.07.2022

Отчет на ОБС Белица за периода 01.07.2020-31.12.2020

Заповед класиране - публикувано на 27.05.2020 г.
Заповед Комисия- публикувано на 22.05.2020 г

Заповед № РД-15-135/06.04.2020 г.

Обява относно ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ - публикувано на 02.03.2020г.
Годишен доклад - 2019г.-публикувано на 12.02.2020 г.
Обявление относно избор на съдебни заседатели за районен съд Разлог - публикувано на 10.12.2019г.

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет- Белица

Публична покана "Дамяница"- публикувано на 28.08.2019 г.

Документация за участие в търг - 12.07.2018г

Заповеди - публикувано на 14.06.2018г

Протокол- търг-21.05.2018

Заповед класиране- 21.05.2018

Документация- публикувана -19.05.2018г.

Документи за кандидатстване по проект "Социално икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - 30.04.2018г.

Документация-търг -20.04.2018г.

Проект училище Белица- публикувано на 29.11.2017 г.

Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 29.11.2017г.

Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 13.10.2017г.

Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица“ .-публикувано на 13.10.2017г.

Проект улици община Белица - публикувано на 13.10.2017г.

Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища-публикувано на 21.09.2017г.

Проект пътище община Белица- публикувано на 21.09.2017г.

Проект за изменение на НРПУРОИ - 12.09.2017г.

РЕШЕНИЕ №788/22.05.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Условия за отпускане на еднократна финнасова помощ от общински съвет при община Белиц - прикачени образци за кандидатстване образци

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №233/17.02.2017Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Обявяване на Решение 1643/23.11.2016г. на Административен съд - Благоевград

Обявяване на решение 1612/18.11.2016г. на Административен съд – Благоевград

 


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image