Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Отчет за дейността на Общински съвет - Белица и неговите комисии през периода 01.01.2024г. - 30.06.2024г. - Публикувано на 17.07.2024г

Общински съвет Белица открива процедура за избор на 5 броя кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр. Разлог.- публикувано на 15.07.2024г.

Заповед относно спиране движението на МПС

Общински съвет Белица обявява Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на „Мусала 2004“ ЕООД гр. Белица -публикувано на 16.05.2024г.

Заповед № РД-15-100/16.05.2024г.

Съобщение относно: Избор на обществен посредник на територията на община Белица- публикувано на 01.03.2024г.

Справка към Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.-публикувано на 29.02.2024г.

Мотиви към Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация- публикувано на 14.02.2024г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА"ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА" - Публикувано на 14.02.2024г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Белица и неговите комисии през периода 01.07.2023г. - 31.12.2023г. - Публикувано на 23.01.2024г

Справка за постъпили предложения от обществените консултации към Проект на правилни за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Белица - публикувано на 15.12.2023г.

Мотиви: Относно - Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Белица. - Публикувано на 14.11.2023г.

Проект: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Белица - Публикувано на 14.11.2023г.

 

Отчет за дейността на Общински съвет – Белица и неговите комисии през периода 01.01.2023 год. до 30.06.2023 год. - Публикувано на 17.07.2023г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Белица и неговите комисии през периода 01.07.2022 год. до 31.12.2022 год. - Публикувано на 20.01.2023г.

Декларация

Заявление по образец

Обявление относно избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Благоевград "Публикувано на 10.01.2022г.

Отчет за дейността на общински съвет Белица - публикувано на 06.01.2022

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 30.11.2021- публикувано на 01.12.2021

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 31.10.2021- публикувано на 01.11.2021

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 30.09.2021- публикувано на 01.10.2021

Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет , неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Белица. Публикувано на 02.11.2021г.  

ОБЯВление Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на Мусала 2004“ ЕООД гр. Белица - публикувано на 22.03.2021г.

Приложение № 1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за възлагане управлението на “„МУСАЛА 2004“, ЕООД- гр. Белица, община Белица

Приложение № 2 ДЕКЛАРАЦИЯ

Дневен Ред 19.03.2021г.

Отчет за дейността на общински съвет Белица за първото полугодие - публикувано на 14.07.2022

Отчет на ОБС Белица за периода 01.07.2020-31.12.2020

Заповед класиране - публикувано на 27.05.2020 г.
Заповед Комисия- публикувано на 22.05.2020 г

Заповед № РД-15-135/06.04.2020 г.

Обява относно ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ - публикувано на 02.03.2020г.
Годишен доклад - 2019г.-публикувано на 12.02.2020 г.
Обявление относно избор на съдебни заседатели за районен съд Разлог - публикувано на 10.12.2019г.

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет- Белица

Публична покана "Дамяница"- публикувано на 28.08.2019 г.

Документация за участие в търг - 12.07.2018г

Заповеди - публикувано на 14.06.2018г

Протокол- търг-21.05.2018

Заповед класиране- 21.05.2018

Документация- публикувана -19.05.2018г.

Документи за кандидатстване по проект "Социално икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - 30.04.2018г.

Документация-търг -20.04.2018г.

Проект училище Белица- публикувано на 29.11.2017 г.

Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 29.11.2017г.

Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 13.10.2017г.

Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица“ .-публикувано на 13.10.2017г.

Проект улици община Белица - публикувано на 13.10.2017г.

Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища-публикувано на 21.09.2017г.

Проект пътище община Белица- публикувано на 21.09.2017г.

Проект за изменение на НРПУРОИ - 12.09.2017г.

РЕШЕНИЕ №788/22.05.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Условия за отпускане на еднократна финнасова помощ от общински съвет при община Белиц - прикачени образци за кандидатстване образци

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №233/17.02.2017Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Обявяване на Решение 1643/23.11.2016г. на Административен съд - Благоевград

Обявяване на решение 1612/18.11.2016г. на Административен съд – Благоевград

9653b574708b7a6469e28ee67a57dc73_L.jpg

На 17.01.2020 - откриваща пресконференция „Културен мост през вековете“, Договор за субсидия № РД-02-29-231 / 04.09.2019 г., финансиран от INTERREG-IPA CBC България - Република Северна Македония.
Приоритетна ос : Туризъм,
Конкретна цел : 2.1 Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство. Референтен № CB006.2.21.107/04.09.2019 г., Водещ партньор: Народно читалище „Георги Тодоров 1885“, Община Белица, Република България с партньор Център за развитие на Източен планов район. Общ бюджет на проекта: 406.222,44 €,
За Народно Читалище „Георги Тодоров 1885“ – 221.034,82 € ,
За Център за развитие на Източен планов район – 185.187,62 €

Линкове към пресконференцията:

http://eastregion.mk/118-mk/новости/1210-promotivna-pres-konferencija-na-proektot-kulturen-most-niz-vekovite

https://www.youtube.com/channel/UCVb91C600M80_hIHlRdLyEg

 

 Мотиви: Относно - Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Белица. - Публикувано на 14.11.2023г.

Проект: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Белица - Публикувано на 14.11.2023г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Белица и неговите комисии през периода 01.01.2023 год. до 30.06.2023 год. - Публикувано на 17.07.2023г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Белица и неговите комисии през периода 01.07.2022 год. до 31.12.2022 год. - Публикувано на 20.01.2023г.

Декларация

Заявление по образец

Обявление относно избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Благоевград "Публикувано на 10.01.2022г.

Отчет за дейността на общински съвет Белица - публикувано на 06.01.2022

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 30.11.2021- публикувано на 01.12.2021

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 31.10.2021- публикувано на 01.11.2021

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 30.09.2021- публикувано на 01.10.2021

Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет , неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Белица. Публикувано на 02.11.2021г.  

ОБЯВление Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на Мусала 2004“ ЕООД гр. Белица - публикувано на 22.03.2021г.

Приложение № 1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за възлагане управлението на “„МУСАЛА 2004“, ЕООД- гр. Белица, община Белица

Приложение № 2 ДЕКЛАРАЦИЯ

Дневен Ред 19.03.2021г.

Отчет за дейността на общински съвет Белица за първото полугодие - публикувано на 14.07.2022

Отчет на ОБС Белица за периода 01.07.2020-31.12.2020

Заповед класиране - публикувано на 27.05.2020 г.
Заповед Комисия- публикувано на 22.05.2020 г

Заповед № РД-15-135/06.04.2020 г.

Обява относно ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ - публикувано на 02.03.2020г.
Годишен доклад - 2019г.-публикувано на 12.02.2020 г.
Обявление относно избор на съдебни заседатели за районен съд Разлог - публикувано на 10.12.2019г.

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет- Белица

Публична покана "Дамяница"- публикувано на 28.08.2019 г.

Документация за участие в търг - 12.07.2018г

Заповеди - публикувано на 14.06.2018г

Протокол- търг-21.05.2018

Заповед класиране- 21.05.2018

Документация- публикувана -19.05.2018г.

Документи за кандидатстване по проект "Социално икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - 30.04.2018г.

Документация-търг -20.04.2018г.

Проект училище Белица- публикувано на 29.11.2017 г.

Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 29.11.2017г.

Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 13.10.2017г.

Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица“ .-публикувано на 13.10.2017г.

Проект улици община Белица - публикувано на 13.10.2017г.

Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища-публикувано на 21.09.2017г.

Проект пътище община Белица- публикувано на 21.09.2017г.

Проект за изменение на НРПУРОИ - 12.09.2017г.

РЕШЕНИЕ №788/22.05.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Условия за отпускане на еднократна финнасова помощ от общински съвет при община Белиц - прикачени образци за кандидатстване образци

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №233/17.02.2017Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Обявяване на Решение 1643/23.11.2016г. на Административен съд - Благоевград

Обявяване на решение 1612/18.11.2016г. на Административен съд – Благоевград

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image