8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Бюджет

Месечен отчет м.Септември 2021

Месечен отчет м.Август 2021

Месечен отчет м.Юли 2021г.

Месечен отчет м.юни 2021г.

Покана за публично обсъждане на отчет 2020- публикувано на 07.07.2021г.

Месечен отчет м.Май 2021г.

Годишен финансов отчет - касово изпълнение-2020 г. - публикувано на 10.06.2021г.

Годишен финансов отчет - Баланс-2020 г. - публикувано на 10.06.2021г.

Месечен отчет м.Април 2021г.

Отчет Първо тримесечие - 2021г.

Месечен отчет м.Март 2021г.

Месечен отчет м.Февруари 2021г.

Отчет превози 2020 г.

Бюджет2021г.

Месечен финансов отчет- януари 2021 г.

Формули за разпределение на средствата от ДБ за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците - публикувано на 26.02.2021г.

Месечен отчет декември 2020- публикувано 29.01.2021г.

Приходи за местни дейности - 05.01.2021

Справка бюджетни взаимоотношения-05.01.2021

Приходи за делегирани държавни дейности-05.01.2021

Публично обсъждане на проектобюджет на община Белица - публикувано на 05.01.20201

Покана за публично обсъждане на проект на Бюджет 2021 и прогноза за 2022-2024г. -публикувано на 04.01.2021

Месечен финансов отчет- ноември 2020 г.

Месечен финансов отчет- октомври 2020 г.

Касов отчет за трето тримесечие на 2020 г.

Месечен финансов отчет- септември 2020 г.

Месечен финансов отчет- август 2020 г.

Заверен Годишен финансов отчет -2019г.

Обяснителна записка към ГФО-2019

Одитен доклад -2019

Баланс - 2019

Месечен финансов отчет- юли 2020 г.

Касов отчет за второ тримесечие на 2020 г.

Месечен финансов отчет- юни 2020 г.

Месечен финансов отчет - май 2020 г.

Отчет за първото тримесечие на 2020 г.

Месечен финансов отчет - април 2020г.

Месечен финансов отчет - март 2020

Месечен финансов отчет - февруари 2020г.

Месечен финансов отчет - януари 2020г

Заповед относно формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на деца и ученици между второстепенните разпоредители с бюджет към община Белица-публикувано на 25.02.2020г.

Бюджет община Белица - 2020

Месечен финансов отчет - декември 2019 г.

Покана за публично обсъждане на бюджет - 2020 г. - публикувано на 03.01.2020 г.

Месечен финансов отчет - ноември 2019 г.

Месечен финансов отчет - октомври 2019

Отчет трето тримесечие - ОУ Бабяк

Месечен финансов отчет - септември 2019

Месечен финансов отчет - август 2019г.

Месечен финансов отчет - юли 2019

Отчет бюджет 2018г.

Отчет второ тримесечие - ОУ Бабяк

Отчети второ тримесечие 2019г.

Месечен финансов отчет - юни 2019г.


Годишен финансов отчет 2018г.

Месечен финансов отчет -май 2019г.

Месечен финансов отчет-април 2019г.

Отчет първо тримесечие - ОУ Бабяк

Месечен финансов отчет - март 2019г.

Отчет обществени пътнически превози -2018 г.

Месечен финнсов отчет-февруари 2019г.

Заповед относно формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на деца и ученици между второстепенните разпоредители с бюджет към община Белица-публикувано на 26.02.2019г.

Месечен финансов фотчет- януари 2019

Бюджет 2019 г. - ОУ Бабяк

Бюджет 2019

Месечен финансов отчет - Декември 2018

Месечен финансов отчет - ноември 2018г.

Месечен финансов отчет - октомври 2018

Заверен ГФО за 2017г.

Отчет деветмесечие 2018г.- Обединени детски заведения Белица

Отчет за деветмесечие-2018г. при ОУ Бабяк

Месечен финансов отчет - септемвр 2018г.

Месечен финансов отчет - август 2018г.

Тримесечен отчет към 31.07.2018 г.

Месечен финансов отчет - юли 2018 г.

Месечен финансов отчет - юни 2018 г.

Отчет за шестмесечие при ОУ с.Бабяк

Отчет на Бюджет -2017г. - публикуван на 02.07.2018г.

Месечен финансов отчет - май2018г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета с натрупване на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Бабяк -01.01.2018г.- 31.03.2018г.

Месечен финансов отчет - април 2018г

Месечен финансов отчет - март 2018г.

Месечен финансов отчет- февруари 2018г.

Месечен финансов отчет- януари 2018

Бюджет 2018г. ОУ Бабяк

Бюджет-2018-05.02.2018г.

Публично обсъждане на проектобюджет 2018-18.12.2017г.

Месечен финансов отчет - декември 2017г.

Месечен финансов отчет - ноември-2017г.

Одит на Сметната палата и ГФО 2016

Месечен финансов отчет - октомври -2017г.

Месечен финансов отчет- септември - 2017г.

Месечен финансов отчет - август-2017г.

Решение относно приемането на годишния отчет на бюджета за 2016г-18.08.2017г.

Годишен финансов отчет-2016г.

Месечен финансов отчет - юли-2017г.

Финансов отчет - второ тримесечие

Месечен финансов отчет- юни-2017г.

Месечен финансов отчет- май -2017г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета 2016г.

Сметки за чужди средства код 33 2016г.

ДМП код 97 2016г.

ДЕС код 96 2016г.

РА-2016г.

КСФ-2016г.

Сборен ОПР към 31.12.2016г.

Сборен баланс към 31.12.2016г.

Приложение съгласно точка 1.4 от ЗМФ

Обяснителна записка към ГФО-2016г.

Месечен финансов отчет м.04.05.2017г.

Финансов отчет -Първо тримесечие

Месечен финансов отчет м.03.2017г.

Месечен финнасов отчет м. 02.2017г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община Белица за периода 2014-2020 год.

Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детските градини и обслужващи звена за 2017г.

Бюджет 2017 на ОУ "св.св.Кирил и Методий" с.Бабяк

Месечен отчет - 12.2016г.

Разчет за финансиране на капиталови разходи -2017г.-02.02.2017г.

Бюджет - 2017 г.-02.02.2017г.

Заповед относно определяне на докладчик и протоколчик във връзка с обсъждане на проектобюджет 2017г. -19.12.2016г.

Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2017г. на община Белица-12.12.2016г.

ОБЩИНА БЕЛИЦА -ПРОЕКТОБЮДЖЕТ-2017 г.- 12.12.2016г.

Вътрешни правила за бюджетния процес

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2017г. и прогноза за 2018г. и 2019г. -12.12.2016г.

Бюджетен календар за 2017г.

Обсъждане на проект на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Белица-01.11.2016г.

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Белица

Отчет за м.септември 2016 г.

Към поканата за публично обсъждане на информацията за изпълнение на бюджета на община Белица към 30.06.2016г.

Към покана за публично обсъждане

Към поканата за публичното обсъждане

Покана за публично обсъждане на информацията за изпълнение на бюджета на община Белица към 30.062016 - качена на 16.09.2016г.

Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. в частта за местните дейности на община Белица

Отчет за м.Август 2016 г.

Одит 2015

Отчет за м. Юли 2016 г.

Отчет за месец Юни 2016г.

Отчет за месец Май 2016г.

Отчет за месец Април 2016г.

Годишен финансов отчет -2015 г. -28.04.2016

Годишен доклад към финансов отчет - 28.04.2016

Отчет на инвестиционната политика за 2015 г.-28.04.2016

Годишен доклад по дълга на община Белица-28.04.2016

Покана за публично обсъждане на годишен отчет 2015г.-28.04.2016г.

Бюджет 2016-ОУ Бабяк тук!

Отчет за месец Март 2016г.

Покана за обсъждане на тригодишната прогнозо-17.02.2016г. тук!

Тригодишна бюджетна прогноза-17.02.2016 тук!

Отчет за месец Февруари 2016г.

Бюджет 2016-ОУ Краище тук!

Бюджет 2016- ОДЗ Белица тук!

Инвестиционна програма 2016-17,02,2016 тук!

Бюджет община Белица-2016-17.02.2016г тук!

Бюджет на гимназия "Никола Вапцаров" Белица тук!

Одитен доклад тук!

Покана за обсъждане на актуализация на бюджета тук!

Проектобюджет-2016 тук!

Проектобюджет училища-2016 тук!

Проектобюджет ОДЗ-2016 тук!

Бюджет 2016г. - НУ П.Р.Славейков

Отчет 2016- НУ П.Р. Славейков

Финансов отчет месец Януари-15.02.2016 тук!

Годишен Финансов отчет -11.03.2016 тук!

Финансов отчет за месец ноември-09.12.2015 тук!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА 2016Г. - 23.11.2015Г. тук!

Финансов отчет месец октомври-09.11.2015 тук!

Финансов отчет месец септември-12.10.2015 тук!

Финансов отчет месец август-10.09.2015 тук!

Финансов отчет месец юли-07.08.2015 тук!

Отчет шестмесечие на бюджет 2015 тук!

Финансов отчет месец юни-10.07.2015 тук!

Финансов отчет месец май-08.06.2015 тук!

Финансов отчет месец април-11.05.2015 тук!

Финасов отчет месец март-14.04.2015 тук!

Финансов отчет месец февруари-10.03.2015 тук!

Финансов отчет месец януари-11.02.2015 тук!

Бюджет-2015г.-НУ П.Р.Славейков

Отчет-2015-НУ П.Р.Славейков

Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджет 2014 тук!

Тримесечен отчет 1 2014 тук!

Тримесечен отчет 2 20104 тук!

Бюджет 2014г. -НУ П.Р.Славейков

Отчет-2014-НУ П.Р.Славейков

Отчет капиталови разходи 2014 тук!

Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на община Белица за първото шестмешечие за 2015 тук!

Бюджет на община Белица 2015 тук!

Бюджет на училищата в община Белица за 2015г. тук!


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image