8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Заповед на Кмета на община Белица за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Белица до 12.04.2020 год.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, чл.73 от Административния процесуален кодекс във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявено с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България във връзка със Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването и във връзка със Заповед №РД-01-154 от 26.03.2020 год.

НАРЕЖДАМ:

  1. Изменям Заповед №РД-15-113 от 13.03.2020 год., изменям и допълвам Заповед №РД-15-109 от 12.03.2020 год., Заповед №РД-15-117 от 18.03.2020 год., Заповед №РД-15-121 от 20.03.2020 год. и Заповед №РД-15-122 от 22.02.2020 год., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Белица до 12.04.2020 год.
  2. Заповедта да се сведе до знанието на собствениците или управителите на магазините за хранителни стоки и аптеките като същите да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица в обектите, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1,5 м. между лицата.
  3. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ- Белица към РУ-Разлог. Кметове и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, а за гр. Белица - Лазар Лардев главен специалист „ОМП".
Препис от настоящата заповед да се връчи на горе-посочените лица за сведение и изпълнение.
 
Кмет на община Белица :
                    /Радослав  Ревански/

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image