8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Проект на нормативни актове

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ КЪМ ПРОЕКТ "Допълнение към тарифата на Наредба за определяне и администрирането на МДТ и цени на услуги на територията на Община Белица - публикувано на 20.06.2021 г.

Справка за отразяване на постъпили предложения към Проект на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Белица-публикувано на 15.06.2021г.

Мотиви за приемане на допълнение към тарифата на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -публикувано на 20.05.2021г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -публикувано на 20.05.2021г.

Мотиви за приемане на Програмата за овладяване популацията на кучетата-публикувано на 14.05.2021г.

Проект на Програма за овладяване популацията на кучетата-публикувано на 14.05.2021г.

План за действие към Програма за овладяване на популацията на кучетата-публикувано на 14.05.2021г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ КЪМ ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021 г. -Публикувано на 25.04.2021г.

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021 г. -публикувано на 25.03.2021 

М О Т И В И към проект на Общинска програма за закрила на детето в община Белица за 2021 г. - публикувано на 25.03.2021г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - публикувано на 16.02.20201г

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -публикувано на 15.12.2020 г

Приложение № 1 към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белица- публикувано на 13.11.2020 г

МОТИВИ към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белица - публикувано на 13.11.2020г.

Приложение план-сметки 2021 - публикувано на 20.10.2020 г.

Публично обсъждане план-сметка 2021г. - публикувано на 20.10.2020 г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - публикувано на 16.09.2020 г..

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА ТАРИФА №1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ

Мотиви за предлагането на нова Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Проект за Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ТАРИФА № 1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БАЗИСТНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА ИД НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ - публикувано на 26.06.2020 г.


Мотиви към предложението за Наредбата за определяне на обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на ти.ериторията на община Белица - публикувано на 26.05.2020 г.


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, МЕСТАТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -публикувано на 26.05.2020 г

Справка наредба МДТ - публикувано на 13.03.2020 г.

Мотиви наредба МДТ - публикувано на 13.02.2020г.

Наредба МДТ - публикувано на 13.02.2020 г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА ИД НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - публикувано на 20.01.2020 г.


Приложение към предложение и проекторешение. - НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -публикувано на 12.12.2019 г.

 МОТИВИ ЗА НАРЕДБАТА ЗА МДТ - публикувано на 12.12.2019 г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -публикувано на 12.12.2019 г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НАПРОКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН-СМЕТКАТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ ЧИСТОТА И ТАРИФАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ- публикувано на 10.12.2019г.

Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Белица./ в частта на туристическия данък/

Мотиви за наредба МДТ - публикувано на 08.11.2019 г.

Приложение № 4 към наредба за администриране на МДТ- публикуване на 08.11.2019 г.

Приложение №1 към наредбата за администриране на МДТ - публикувано на 08.11.2019 г.

Справка за отразяване на поднъпилите предложения от обществените консултации на проект на наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи на градсдкото обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Белица - публикувано на 08.11.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - Публикувано на 07.10.2019 г.

МОТИВИ ЗА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - Публикувано на 07.10.2019 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект за изменение на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица - публикувано на 08.08.2019 г.

Проект за изменение на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица-публикувано на 24.07.2019г

Мотиви към Проект за изменение на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица - публикувано на 24.07.2019г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на териториятя на община Белица - публикувано на 12.08.2019 г.

Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Белица - публикувано на 10.07.2019 г.

Мотиви към проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Белица- публикувано на 10.07.2019 г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - ПУБЛИОКУВАНО НА 14.05.2019

Мотиви към проект на наредбата за охрана и опазване на селскостопанското имущество- публикувани на 14.04.2019г.

Проект на НАРЕДБА за охрана и опазване на селскостопанското имущество в община Белица

Проект на общински план за младежта за 2019г. - публикуван на 11.03.2019г.

Предложения и становища по проект на Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги натериторията на община Белица - публикувано на 27.11.2019г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАБЕЛИЦА - публикувано на 27.11.2019г.

Предложение за промяна на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Белица-публикувано на 04.11.2018г.

Проект за изменение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Белица- публикувано на 10.08.2018г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКОТО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-БЕЛИЦА“ - публикувано на 02.07.2018г.

Обявление - публикувано на 30.05.2018г.

Проект на правилник за дейността на общинско социално предприятие "Озеленяване и благоустройство - Белица - публикувано на 30.05.2018г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -2018г.-2020 г. - публикувано на 27.05.2018г.

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БЕЛИЦА 2017-2019 година -публикувана на 14.05.2018г.

Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на община Белица - публикувано на 14.05.20187г.

Актуализиран План за действие на Община Белица за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение за периода 2015-2020 година- 16.04.2018г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НАПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -22.01.2018г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА-22.12.2017г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ -13.12.2017Г. 

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НАПРОКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕЛИЦА- 16.11.2017г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -16.11.2017Г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ - ПУБЛИКУВАН НА 13.11.2017г.  

 ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В ОБЩИНА БЕЛИЦА - 16.10.2017г

Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местнитеданъци, такси и цени на услуги на територията на община Белица.-15.10.2017г

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - 23.06.2017г.


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ГЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА-23.05.2017


СПРАВКА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТЯ И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА-15.05.2017г.


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА-15.04.2017г.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image