Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Процедура BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image