Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

ПРОЕКТ "ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БЕЛИЦА"

План за действие на Община Белица в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021 - 2023 г. - Публикувано на 22.12.2021 г.

МОТИВИ към План за действие на Община Белица в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023

Обява за възлагане на поръчка с предмет "Изготвяне на видеоклип за дейностите по проекта"

Провеждане на семинар

Провеждане на семинар

 Провеждане на семинар

Провеждане на семинар

Откриване на фото изложба

Обявление относно подбор на длъжност "Трудов медиатор"-публикувано на 26.10.2020

Обява относно удължаване на дейностите по настоящия проект-публикувано на 23.10.2020

График за изпълнение на дейност 4 по проекта- публикувано на 22.06.2020 г.

Обява относно осигуряване на заетост за 9 месеца-публикувано на 29.10.2019г

Протокол от заседание на комисия - публикуван на 11.10.2019г.

Обява относно приключване на обучение-публикувано на 13.09.2019г.

Обява относно започване на обучение по проекта - публикувано на 30.08.2019г.

Съобщение относно проведена трудова борса съвместно с Агенция по заетостта на 23.08.2019 г.

Организира се трудова борса съвместно с Агенция по заетостта на 23.08.2019г. - публикувано на 12.08.2019г.

Обява относно започване дейности по проекта - публикувано на 05.08.2019г

ДГ "Надежда" набира кандидати за участие в предвидените по проекта дейности - публикувано на 05.07.2019г.

Сдружение "Дамяница" удължава срока за набиране на лица за участие в предвидените по пректа дейности по ОПНОИР- публикувано на 20.06.2019г.

ДГ "Надежда" удължава срока за набиране на лица за участие в предвидените по проекта дейности по ОПНОИР-публикувано на 20.06.2019г.


Списък на класираните кандидати за длъжността "Трудов медиатор" - публикувано на 19.06.2019

Обява относно набиране на оферти по задание с предмет "Изготвяне на анализ" - публикувано на 29.05.2019г.

Сдружение "Дамяница" набира лица за участие в предвидените по поекта дейности по ОПНОИР-публикувано на 27.05.2019г.

ДГ "Надежда" набира лица за участие в предвидените по проекта дейности по ОПНОИР-публикувано на 27.05.2019г.

Обявление относно осъществяване на подбор на длъжността "Трудов медиатор" - 22.05.2019г.

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР“ ДО 20.05.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0027 «ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БЕЛИЦА»-публикувано на 11.04.2019г.

Документи за кандидатстване

Информация относно проект "Прилагане мерки за социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица-публикувано на 15.03.2019г.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image