Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Проект "Домашни грижи за достоен живот" по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

Информация за приключване на проект "Домашни грижи за достоен живот"процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 4"-публикувано на 15.06.2021г.

Обява относно проект "BG05M90P001-2.040- Домашни грижи за достоен живот“ , финансиран по процедура BG05M90P001-2.040, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2” по ОП РЧР 2014-2020 - публикувано на 17.12.2020 г.

Информация за продължаване реализацията на проект-публикувано на 17.12.2020г.

Информация за сключено допълнително споразумение към договор № BG05М9OP001-2.040-0127-Компонент 4- публикувано на 09,10,2020

Важна информация за развитието на проекта

Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0127, по проект "Домашни грижи за достоен живот" по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. - публикувана на 09.07.2019 г.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image