Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Обяви

ЗАПОВЕД - Процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг - Публикуван на 22.07.2024г 

ОБЯВА - Процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг - Публикуван на 22.07.2024г

Обсъждането ще се проведе на 31.07.2024 г. от 10.00 часа в ритуалната зала на община Белица, ул. Георги Андрейчин № 15 - Публикувано на   19.07.2024г.

Обява

Заповед №РД-15-165-16.07.2024г. гр. Белица

Заповед РД-15-152 относно спиране движението на МПС

Заповед РД 15-151 относно спиране движението на МПС

Кастрационна кампания за бездомни животни

Обява търг Белица - Публикувано на 21.05.2024г.

ЗАПОВЕД №РД-104 /17.05.2024 г. град Белица - Публикувано на 21.05.2024г

Общински съвет Белица обявява Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на „Мусала 2004“ ЕООД гр. Белица -публикувано на 16.05.2024г.

Заповед № РД-15-100/16.05.2024г.

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - публикувано на 04.04.2024г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 г. - дата:19.01.2024 г.

Покана публично обсъждане бюджет 2024 - Пунликувана на 10.01.2024г.

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел - публикувано на 23.01.2024г.

Обява за конкурс "Обществен възпитател" - Публикувано на 02.01.2024г.

Свободно работно място за длъжността: “Главен инженер“ дирекция “Териториално устройство, общинска собственост, социални и икономически дейности “ - Публикувано на 16.11.2023г.

Свободно работно място за длъжността: Старши експерт“ Обществени поръчки “ дирекция “Териториално устройство, общинска собственост, социални и икономически дейности “- Публикувано на 16.11.2023г.

Заповед - 209/08.11.2023 - Публикувано на 06.11.2023г.

Доклад за изпълнение на дейността „Обсъждане на препоръки за открито управление в усвояването на безвъзмездни средства“ по проект № BG05SFOP001-2.025-0120 „Прозрачно разходване на местните финанси в проекти с голям обществен интерес на територията на община Белица“ - Публикувано на 23.10.2023г.

Уведомление

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

ЗАПОВЕД: №РД-15-185-10.10.2023г.

Заповед - 10.10.2023г.

Заповед - 09.10.2023г.

Обява - 29.09.2023г.

Обявление - във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи - второ заседание

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Обява - изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър - Публикувано на 28.08.2023 г.

ПОКАНА - Белица организира обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Белица за 2022 година - Публикувано на 24.08.2023 г. 

 9. Проект № BG05SFOP001-2.025-0078 Дейност 5 "Гражданско участие в управлението чрез използване на социалните мрежи" Instagram страница: https://www.instagram.com/obshtinabelitza/

8. Проект № BG05SFOP001-2.025-0078 Дейност 5 "Гражданско участие в управлението чрез използване на социалните мрежи" Facebook група: https://www.facebook.com/groups/belitza 

 7. Проект № BG05SFOP001-2.025-0078 Дейност 4 "Публично обсъждане на стратегическите документи" – Публикувано на 21.08.2024

6. Проект № BG05SFOP001-2.025-0078 Дейност 3 Стратегически документ 5 – Представяне на специфични подходи като входно ниво за подобряване на прозрачността. – Публикувано на 21.08.2024

5. Проект № BG05SFOP001-2.025-0078 Дейност 3 Стратегически документ 4 – Институционални реформи, включващи административните процедури и структурни иновации. – Публикувано на 21.08.2024

4. Проект № BG05SFOP001-2.025-0078 Дейност 3 Стратегически документ 3 – Бизнес етика: Какви са очакванията от професионалистите и избраните лидери. – Публикувано на 21.08.2024

3. Проект № BG05SFOP001-2.025-0078 Дейност 3 Стратегически документ 2 – Достъп до информация: измерители за подобряване на достъпа на бизнеса и потребителите до информация. – Публикувано на 21.08.2024

2. Проект № BG05SFOP001-2.025-0078 Дейност 3 Стратегически документ 1- Стратегия за развитие и проверка на оценка и мониторинг на степента на прозрачност на местно ниво в община Белица. – Публикувано на 21.08.2024

1. Проект № BG05SFOP001-2.025-0078 Дейност 1 "Проучване на гражданските очаквания за прозрачно управление" – Публикувано на 21.08.2024

Обява относно създаване на масиви за ползване на Земеделски земи 2023-2024

Заповед относно определяне на комисии за землищата на територията на община Белица

Обява относно създаване на масиви за ползване на Земеделски земи. Обява за изготвяне на предварителен регистър Правилник за прилагане на закона

ПРОУЧВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД В ОБЩИНА БЕЛИЦА - Публикуван на 01.08.2023г.

Покана за публично обсъждане на бюджет 2023г.

Обявление - Решение №623-27.06.2023г. - Публикувано на 30.06.2023г.

Обявление - Решение №621-27.06.2023г. - Публикувано на 30.06.2023г.

ОБЯВА: Закупен е нов служебен автомобил по проект "Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на домашен социален патронаж в община Белица" - Публикувано на 26.06.2023г 

ОБЯВА ЧЕТИРИ ЛАПИ

Обявления ПУП - Публикувано на 04.05.2023г

Обявления ПУП - Публикувано на 03.05.2023г

 

П О К А Н А за стартираща пресконференция в изпълнение на Проект: BGLD-1.007-0057-C01 „Бъдеще в Белицастартираща пресконференция в изпълнение на Проект: BGLD-1.007-0057-C01 „Бъдеще в Белица

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Образци на Заявления и Искания, изискващи се от Закона за устройства на територията - Публикувано на 11.04.2023

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА ВЪРХУ ИМОТ

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ

МОЛБА ДЕКЛАРАЦИЯ

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"

Уведомление - На 7 април (петък) 2023 г. ще се проведе среща между представители на Дирекция '' Национален парк Рила" и ползватели на пасища в Парка

Отчет превози по чл.71 от Наредбата за автомобилния транспорт за 2022 г. -публикувано на 24.03.2023г.

Заповед търг - Публикувано на 08.03.2023г.

Съобщение Разчет 2023 - Публикувано 06.03.02023г.

Списък на РЕЗЕРВИТЕ в социална услуга "Асистенска подкрепа", актуална към 01.02.2023 г. - Публикувано на 01.02.2023г.

Съобщение - Публикувано на 27.01.2023г.

Съобщение - Публикувано на 26.01.2023г.

Обява: Община Белица сключва договор със Фонд "Социална закрила" - Публуквано на 13.01.2023 г.

Обява за конкурс "Обществен възпитател" - Публикувано на 04.01.2023г.

Списък на РЕЗЕРВИТЕ в социална услуга "Асистенска подкрепа", актуална към 03.01.2023 г. - Публикувано на 03.01.2023г.

БЧК ПРОДЪЛЖАВА УСИЛИЯТА СИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID 19

Обява за изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея 

Обява във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023г.

НАСОКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ - Публикувано на 23.12.2022г.

ПРИЛОЖЕНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ - Публикувано на 23.12.2022г.

Заповед относно спиране движението на МПС на 09.12.2022г.

Съобщение - Публикувано на 02.12.2022.г

Съобщение - Публикувано на 02.12.2022.г

Списък на РЕЗЕРВИТЕ в социална услуга "Асистенска подкрепа", актуална към 01.12.2022 г. - Публикувано на 01.12.2022г.

Обява кметът на Община Белица сключи договор с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект "Топъл обяд в община Белица" - Публикувано на 25.11.2022г.

Съобщения - 10.11.2022

Обява: относно създаване на масиви за ползване на пасища

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. РАЗЛОГ ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВА БОРСА.

Обявление - 24.10.2022

Съобщения - 21.10.2022

Обявление

Обявление

Заповед № РД 15 240 / 04.10.2022 - Разрешителни за сеч на дърва за огрев да се издават всеки вторник и петък от 08:30 ч. до 12:00 ч. - Публикувано на 07.10.2022г.

Заповед № РД 15 235 / 28.09.2022

Обява за набиране на потребители по проект "Топъл обяд в община Белица" - Публикувано на 21.09.2022г. 

Община Белица сключва анекс за удължаване на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенция за социално подпомагане по Проект "Топъл обяд в условие на пандемия от COVID-19 в община Белица "

Съобщения - Публикувано 05.09.2022

Обявления - Публикувано на 25.08.2022г

Обявления - Публикувано на 25.08.2022г

Обявления - Публикувано на 25.08.2022г

Обявления - Публикувано на 25.08.2022г.

Проект № BG05SF0P001-2.025-0120-C01-публикувано на 23.08.2022г.

Проект № BG05SF0P001-2.025-0078-C01 -публикувано на 23.08.2022г

Покана за обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Белица за 2021 година.

Заповед относно определяне на комисии за землищата на територията на община Белица

Обява относно създаване на масиви за ползване на Земеделски земи

Заповед във връзка с изпълнение на СМР на общински път BLG1020 гара Белица - Краище - Лютово

Списък на РЕЗЕРВИТЕ в социална услуга "Асистенска подкрепа", актуална към 31.07.2022 г. - Публикувано на 02.08.2022г.

Заповед относно класиране на участници в търг с тайно наддаване за Обект № 22-6 - публикувано на 26.07.2022г.

Съобщения - Публикувано 18.07.2022

Заповед № РД 15-170/06.07.2022г.

Документация за търг с тайно наддаване- публикувано на 06.07.2022г.

Заявление за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен- публикувано на 06.07.22022г.

Списък на РЕЗЕРВИТЕ в социална услуга "Асистенска подкрепа", актуална към 30.06.2022 г. - Публикувано на 01.07.2022г.

График - за провеждане на разяснителна програма отностно сключване на споразумения между собствениците или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи - Публикувано на 28.06.2022г.

Община Белица сключи анекс с Агенция за социално подпомагане - Публикувано на 24.06.2022г.

Проект за ПУП - публикувано на 13.06.2022г.

Класиране на участниците в търг с тайно наддаване - публикувано на 09.06.2022г.

Списък на РЕЗЕРВИТЕ в социална услуга "Асистенска подкрепа", актуална към 31.05.2022 г. - Публикувано на 01.06.2022г.

Съобщения - Публикувано - 31.05.2022

Последваща оценка на ОПР Белица 2014 - 2020 - Публикувано на 04.05.2022г.

Списък на РЕЗЕРВИТЕ в социална услуга "Асистенска подкрепа", актуална към 30.04.2022 г. - Публикувано на 03.05.2022г.

ОБЯВА - относно Актуализиране и издаване на скици от кадастъра

Заповед за забрана на пашуването - 2022г.

Съобщение за изменение на ПУП-ПР на с. Горно краище

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация на с.Краище-19.04.2022г.

ОБЯВА за публичен търг с наддаване за Продажба.

Списък на РЕЗЕРВИТЕ в социална услуга "Асистенска подкрепа", актуална към 31.03.2022 г. - Публикувано на 01.04.2022г.

ОБЯВА относно - Процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижимо имущество–частна общинска собственост

Заповед общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Белица

Обява "Да изчистим р. Места заедно"

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОБЩИНСКА ФИРМА „МУСАЛА-2004 ЕООД" ЩЕ ИЗВЪРШВА ЕЖЕМЕСЕЧНО СЪБИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА.

Община Белица сключи анекс с Агенция за социално подпомагане по Проект "Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Белица" - публикувано на 28.02.2022г

Обобщена справка ПИРО Белица по ЕО - Публикувана на 23.08.2022г.

РЕШЕНИЕ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка - Публикувано на 01.08.2022

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Белица (ПИРО) за периода 2021-2027 г. - Публикувано на 21.03.2022г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА 2021 – 2027 - Публикувано на 21.03.2022г.

Приложение №1. Програма за реализация на ПИРО Белица за периода 2021-2027 г. - Публикувано на 21.03.2022.г

Приложение №1А. Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО Белица за периода 2021-2027 г. - Публикувано на 21.03.2022г.

Приложение №2. Индикативна финансова таблица - Публикувано на 21.03.2022г.

Приложение №3. Матрица на индикаторите. - Публикувано на 21.03.2022г.

 

Съобщение пуп - 15.03.2022

Съобщение - 15.03.2022

Резерви в социалните услуги-публикувано на 02.03.2022г

Резерви в социалните услуги-публикувано на 01.02.2022г

ПОКАНА От кмета на община Белица – Радослав Ревански за публично обсъждане на проекта на бюджет 2022 г. и бюджетна прогноза за 2023 - 2025г  - публикувано на 08.03.2022г

Заповед № РД 15 - 43 / 01.03.2022

Заповед № РД 15 - 42 / 01.03.2022

Заповед за Конкурс № РД 15 38 / 28.02.2022

Съобщение - 24.02.2022

Заповед № РД 15 - 36 / 22.02.2022

Заповед № РД 15 - 35 / 22.02.2022

Съобщение - 04.02.2022

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 31.12.2021- публикувано на 04.01.2022

Съобщение

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ - Публикувано на 04.01.2022

Съобщение - 24.12.2021

Заповед № РД 04 368 / 23.12.2021

Обява топъл обяд - Публикувано на 10.12.2021 г.

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.З от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-07-214/ 04Л 1.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие"

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища,мери и ливади

Обявление за насрочено второ заседание на комисията от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за провеждане на процедурата за създаване на масиви за ползване на пасища

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г.

Във връзка с ПУП

ПУП ПРЗ НА КРАИЩЕ - ПУБЛИКУВАНО НА 16.11.2021

Обява: Във връзка с провеждане на процедура по ред чл.37ж от Закон за собственост и ползване на земеделски земи за създаване на масиви и ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022

Обява: В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 04.11.2021г.

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37ж от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година.

 Обява за провеждане на конкурс за длъжност за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани!

Съобщение за одобрен проект: Кметът на Община Белица подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект Патронажна грижа

Заповед № РД 04 120 / 20.09.2021

Заповед № РД 04 121/ 20.09.2021 

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 31.08.2021- публикувано на 03.09.2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „АКТИВИЗИРАНЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ - ГАЛОП“ - Публикувано на 31.08.2021 г.

Обява във връзка с предварителните регистри за земеделски земи

Съобщение - частично изменение на Подробен устройствен план - 12.08.2021

Резерви в социалните услуги-публикувано на 03.08.2021г

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - ПУБЛИКУВАН НА 16.07.2021 Г.

Справка по чл. 29 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Общ устройствен план на Община Белица - публикувано на 13.07.2021 г.

Окончателен Общ устройствен план на община Белица - пуликуван на 13.07.2021 г.

Съобщение за разрешавяне и изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ Х-174, кв. 8 по плана на село Гарно Краище се променя границата на парцелите - публикувано на 05.07.2021 г.

Резерви в социалните услуги-публикувано на 02.07.2021г

Съобщение за одобрен проект за ПУП - План за застрояване, отреждане на земеделска земя за "Жилищно строителство" в ПИ с индинтификатор №03504.240.99 по КККР на град Белица - публикувано на 25.06.2021 г.

Съобщение за разрешаване и изработване на проект за ПУП за изменение на поземлен имот с индинтификатори №03504.238.33 и №03504.238.58 по КККР на град Белица - публикувано на 25.06.2021 г.

Обява относно Проект "Модернизиране на кухненското оборудване на Общинско предприятие "Звено за услуги в домашна среда"

На вниманието на пчеларите- относно третирани с химикали на 20 и 21.06.2021г.

Заповед относно график за напояване по дни и местности

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 31.05.2021- публикувано на 02.06.2021

Онлайн анкета за Стратегия за ефективно местно развитие на община Белица за периода 2021-2027 г. -  Линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKar---MrGitbXxXfX8K2KJcLp3y7Kz-kV76BPyI1ssqfJOw/viewform?usp=sf_link - Публикувана на 14.05.2021 г.

Заповед проверка - публикувано на 12.05.2021г.

Заповед класиране - публикувано на 05.05.2021г.

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 30.04.2021- публикувано на 03.05.2021

Заповед комисии търг- публикувано на 28.04.2021г.

Съобщение за изготвяне проект за ПУП - публикувано на 19.04.2021г.

Съобщение за изработен проект за ПУП - Външно захранване с кабел в ПИ 03504.238.55, град Белица - Публикувано на 19.04.2021 г.

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП - Улица от ОК 114,115 до ОК 119 в село Горно Краище - Публикувано на 19.04.2021 г.

Съобщение за изготвено задание за ПУП - УПИ III 511, кв. 44 - Публикувано на 19.04.2021 г.

Съобщение за изготвен ПУП - УПИ Х - 174 /нов 77596.1.418/, кв. 83 - Публикувано на 19.04.2021 г.

Съобщение за изготвено задание за ПУП - УПИ III 504, кв. 43 - Публикувано на 19.04.2021 г.

Стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа" - публикувано на 01.04.2021г.

Заповед търг-публикувано на 25.03.2021г.

Становище от РИОСВ по ЕО на Общ устройствен план на община Белица - публикувано на 25.03.2021 г.

Обява относно Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на Мусала 2004“ ЕООД гр. Белица - публикувано но 22.03.2021г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС - приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ -приложение 2

Продължение на проект "Топъл обяд в условията на Covid-19"

Топъл обяд в условията на Covid-19- публикувано на 15.02.2021 г.

Информация за задължителна регистрация на кучета на територията на община Белица.

На 22.01.2021 год. /петък/ се разрешава провеждането на пазара в гр. Белица

Обява подбор за избор на здравен медиатор- публикувано на 15.01.2021г

Заявление - декларация за ползване на услуга "Асистентска подкрепа"

Стартира нова социална услуга - "Асистентска подкрепа"- публикувано на 07.01.2021

Обява относно ново заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Белица

Обява относно избор обществен възпитател- публикувано на 04.01.2021 

Прием на Заявления от желаещи представители на целевите групи за включване в проект„Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Белица“. - публикувано на 03.12.2020г.

Процедура по одобряване на ЕО към изготвен окончателен Общ устройствен план на община Белица - публикувано на 16.12.2020 г.

Обява относно Карта на масивите за ползване на земеделски земи

Заповед относно определяне на комисия за да ръководи сключването на споразумения между собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни - публикувано на 09.11.2020 г.

Съобщение относно възстановяване правото на собственост - публикувано на 29.09.2020г.

Обява относно второ заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Белица

Обява относто: Изграждане и оборудване на обор за крави в съответствие със стандартите на биосигурност - публикувано на 28.08.2020 г.

Обява относно ползването на земеделски земи

Обява във връзка с предоставянето на дейности по целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020г" - публикувано на 25.07.2020 г.

Покана относно провеждане на изложба на детски рисунки- публикувано на 06.07.2020 г

Покана относно публично обсъждане на отчет на бюджета 2019 г. -публикувано на 02.07.2020

Обявление по чл.128 от ЗУТ - публикувано на 12.06.2020 г.

Обява отнсно третиране с препарати протев плевели

Заповед отнсон прекратяване процедурата по конкурс

Заповед относно отменяне на част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19

Обява относно предлагане на топъл обяд - публикувано на 30.04.2020 г

Обява относно третиране срещу плевели

Заповед относно задължителното носене на защитни маски на обществени места

Заповед относно удължаване на противоепидемичните мерки

Заповед относно спиране на пашуването в земеделските и моти

Обява относно плащането на данъците


Бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове


Спират да текат нормативно определените срокове за осигурените лица за периода на извънредното положение

Заповед относно забраната за пашуване на територията на ДГС Елешница

Заповед отнсоно забраната за пашуване в горските територии на община Белица

Обява относно прогрома "Предоставяне на грижи в домашна среда" - публикувано на 21.02.2020 г.

Обявление на МОСВ за проекти на заповеди за защитени зони - публикувано на 31.01.2020 г.


Обява относно конкурс по документи и събеседване за длъжността "Обществен възпитател" - публикувано на 03.01.2020 г.

Обява относно новите промени в Закона за местните данъци и такси влизащи в сила от 01.01.2020

Обява относно осигуряване на топъл обяд в община Белица - публикувано на 02.12.2019г.

Съобщение относно възстъновяване право на собственост - публикувано на 20.11.2019 г.

Стартира проект „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“- публикувано на 11.11.2019 г.

МОТИВИ ПЛАН-СМЕТКА 2020 Г. -публикувано на 10.11.2019г.

ПЛАН - СМЕТКИ - ПРИЛОЖЕНИЯ

Относно Конкурс за управление на социалната услуга "Дневен център за деца и младежи с увреждания"

Заповед № РД - 15-369 - публикувано на 18.09.2019г.

Информация относно Центъра за социална рехабилитация и интеграция -Белица- публикувано на 16.09.2019 г.

Обява относно конкурс за Предоставяне управлението на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ на територията на Община Белица -публикувано на 10.09.1019 г.

 МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ.

 

ОБЯВА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"


Обява относно осигуряване на дърва за огрев на местното население

Община Белица обявява конкурс за предоставяне управлението на социалната услуга "Център за социална интеграция и рехабилитация"

Заповед касаеща собствениците на прасетата от обекти тип "заден двор"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ


Отчет второ тримесечие -2019г. на СУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Бабяк

Бюджет -2019г. и отчети за първото тримесецие на СУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Бабяк

Покана относно обсъждане отчета на Бюджет 2018г. на община Белица- публикувано на 11.07.2019г.

Община Белица започва изграждането на спортна площадка по програма за развитие на селските райони -публикувано на 09.05.2019 г.


Обява относно предстоящо пръскане с хербициди

Обявление от ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Бабяк относно избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Стартира проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ ХХ, кв.16 по плана на с. Краище, община Белица ”. - публикувано на 08.05.2019г.

Съобщение за изработен ПУП

Съобщение относно възстановяване правото на собственост


Заповед за класиране на проведен търг- публикувано на 11.04.2019г.

Обявление от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Бабяк относно набиране предложения за доставка по схемата -"Училищен плод" и "Училищно мляко"

Важно съобщение относно профилактика на водопроводната мрежа

Търг процедура- публикувано на 20.03.2019г.

Справка за животни по категории в община Белица за периода от 01.01.2019-19.03.2019

 

Информация за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Белица - публикувано на 18.03.2019г.

Заповед № РД-15-83/18.03.2019г.

Заповед № РД-15-81/18.03.2019г

Заповед № РД-15-82/18.03.2018г.

Информация относно проект "Прилагане мерки за социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица-публикувано на 15.03.2019г.

Заповед относно класирането на кандидати в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - публикувано на 08.03.2019г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕЕ - публикувано на 22.02.2019г.

Документация-публикувано на 12.02.2019г.

Заповед относно забраната за паша на селскостопанските животни в горските територии на община Белица

Заповед относно одобряване на образец на заявление по чл.37, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, с приложения №1 и 2, и образец на декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ

Покана за участие в пресконференция по проект "Социално предприемачество без граници на територията на община Белица"

Съобщение относно въстановяване правото на собственост

Обява относно конкурс по документи и събеседване за длъжността "Обществен възпитател"

Писмо на МРРБ относно насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз

Приложения към проектобюджет 2019г.

Покана от кмета на община Белица – Радослав Ревански за публично обсъждане на проекта на бюджет 2019 г. и бюджетна прогноза за 2020 и 2022 г

Обява за годишна програма 2019г.- публикувано на 12.11.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ относно прекатегоризиране на заведения за хранене и места за нактаняване категоризирани през 2012г.

1.Съобщение за провеждане на публично обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Белица-публикувано на 05.11.2018г

1.1.Предварителен проект на общ устройствен план на община Белица

1.2.Нетехническо ЕО ОУП

1.3.Задание към екологичната оценка

1.4.Приложения еко оценка

1.5.Екологична част към общ устройствен план на община Белица

1.6.Доклад за оценка за съвместимост на предварителниа проект на "Общ устройствен план на община Белица"

Почистване на Белица за празника на общината

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА КАРУЦИ ПО ЦЕНТРАЛНИТЕ УЛИЦИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

Проучване за потребностите от работна сила

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Статут на обществения възпитател

Образец на заявление за обществен възпитател

Образец на СВ за обществен възпитател

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!!

Съобщение относно издадена виза за изработвене на инвестиционен проект

Обява за набиране на персонал за социално предприятие Озеленяване и благоустройство“ в Община Белица"

Документи за кандидатстване на екипа на социалното предприятие

Документи за кандидастване на лица от целевата група

Заповед за обявяване на конкурс

График за предстоящи разясднителни кампании

Информация за стартиране на проект № BG05M9OP001-2.010-0184-C01 „Социално предприемачество без граници на територията на община Белица“ - публикувано на 22.05.2018г.

Отмяна на разпоредби от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество- публикувано на 30.01.2018г. 


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image