8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Проект „Избор на изпълнител на дейностите по почистване, почвоподготовка, закупуване, временно съхранение и засаждане на фиданки в м. Чирек, с. Бабяк, община Белица“

 1. Стартира Проект „Избор на изпълнител на дейностите по почистване, почвоподготовка, закупуване, временно съхранение и засаждане на фиданки в м. Чирек, с. Бабяк, община Белица“ - публикувано на 29.05.2020 г.

Проект „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“

 1. Стартира проект „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“- публикувано на 11.11.2019 г.

 

Проект “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект с работно заглавие: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XX, кв. 16 по плана на с. Краище, общ. Белица“

1. Стартира проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ ХХ, кв.16 по плана на с. Краище, община Белица ”. - публикувано на 08.05.2019 г.

2. Община Белица започва изграждането на спортна площадка по програма за развитие на селските райони - публикувано на 09.05.2019 г.

Проект „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“

1. Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица“ - публикувано на 13.10.2017г.

2. Приключиха строително-монтажните работи за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“  - публикувано на 18.02.2021 г.

 

Проект  „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният  обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“

1. Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 13.10.2017 г.

2. Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 29.11.2017 г.

3. Информация по изпълнение на договор - публикувано на 31.03.2021 г. 

4. Приключиха строително-монтажните работи за изпълнение на проект "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица" -  публикувано на 14.05.2021 г.

 

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково”  „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”,  на територията на община Белица“

1.Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища-публикувано на 21.09.2017 г.

 

Информация за приключване на проект "Домашни грижи за достоен живот"процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 4"-публикувано на 15.06.2021г.

Обява относно проект "BG05M90P001-2.040- Домашни грижи за достоен живот“ , финансиран по процедура BG05M90P001-2.040, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2” по ОП РЧР 2014-2020 - публикувано на 17.12.2020 г.

Информация за продължаване реализацията на проект-публикувано на 17.12.2020г.

Информация за сключено допълнително споразумение към договор № BG05М9OP001-2.040-0127-Компонент 4- публикувано на 09,10,2020

Важна информация за развитието на проекта

Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0127, по проект "Домашни грижи за достоен живот" по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. - публикувана на 09.07.2019 г.

Обява за възлагане на поръчка с предмет "Изготвяне на видеоклип за дейностите по проекта"

Провеждане на семинар

Провеждане на семинар

 Провеждане на семинар

Провеждане на семинар

Откриване на фото изложба

Обявление относно подбор на длъжност "Трудов медиатор"-публикувано на 26.10.2020

Обява относно удължаване на дейностите по настоящия проект-публикувано на 23.10.2020

График за изпълнение на дейност 4 по проекта- публикувано на 22.06.2020 г.

Обява относно осигуряване на заетост за 9 месеца-публикувано на 29.10.2019г

Протокол от заседание на комисия - публикуван на 11.10.2019г.

Обява относно приключване на обучение-публикувано на 13.09.2019г.

Обява относно започване на обучение по проекта - публикувано на 30.08.2019г.

Съобщение относно проведена трудова борса съвместно с Агенция по заетостта на 23.08.2019 г.

Организира се трудова борса съвместно с Агенция по заетостта на 23.08.2019г. - публикувано на 12.08.2019г.

Обява относно започване дейности по проекта - публикувано на 05.08.2019г

ДГ "Надежда" набира кандидати за участие в предвидените по проекта дейности - публикувано на 05.07.2019г.

Сдружение "Дамяница" удължава срока за набиране на лица за участие в предвидените по пректа дейности по ОПНОИР- публикувано на 20.06.2019г.

ДГ "Надежда" удължава срока за набиране на лица за участие в предвидените по проекта дейности по ОПНОИР-публикувано на 20.06.2019г.


Списък на класираните кандидати за длъжността "Трудов медиатор" - публикувано на 19.06.2019

Обява относно набиране на оферти по задание с предмет "Изготвяне на анализ" - публикувано на 29.05.2019г.

Сдружение "Дамяница" набира лица за участие в предвидените по поекта дейности по ОПНОИР-публикувано на 27.05.2019г.

ДГ "Надежда" набира лица за участие в предвидените по проекта дейности по ОПНОИР-публикувано на 27.05.2019г.

Обявление относно осъществяване на подбор на длъжността "Трудов медиатор" - 22.05.2019г.

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР“ ДО 20.05.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0027 «ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БЕЛИЦА»-публикувано на 11.04.2019г.

Документи за кандидатстване

Информация относно проект "Прилагане мерки за социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица-публикувано на 15.03.2019г.

 Обява за провеждане на конкурс за длъжност за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани!

Съобщение за одобрен проект: Кметът на Община Белица подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект Патронажна грижа

Заповед № РД 04 120 / 20.09.2021

Заповед № РД 04 121/ 20.09.2021 

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 31.08.2021- публикувано на 03.09.2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „АКТИВИЗИРАНЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ - ГАЛОП“ - Публикувано на 31.08.2021 г.

Обява във връзка с предварителните регистри за земеделски земи

Резерви в социалните услуги-публикувано на 03.08.2021г

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - ПУБЛИКУВАН НА 16.07.2021 Г.

Справка по чл. 29 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Общ устройствен план на Община Белица - публикувано на 13.07.2021 г.

Окончателен Общ устройствен план на община Белица - пуликуван на 13.07.2021 г.

Съобщение за разрешавяне и изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ Х-174, кв. 8 по плана на село Гарно Краище се променя границата на парцелите - публикувано на 05.07.2021 г.

Резерви в социалните услуги-публикувано на 02.07.2021г

Съобщение за одобрен проект за ПУП - План за застрояване, отреждане на земеделска земя за "Жилищно строителство" в ПИ с индинтификатор №03504.240.99 по КККР на град Белица - публикувано на 25.06.2021 г.

Съобщение за разрешаване и изработване на проект за ПУП за изменение на поземлен имот с индинтификатори №03504.238.33 и №03504.238.58 по КККР на град Белица - публикувано на 25.06.2021 г.

Обява относно Проект "Модернизиране на кухненското оборудване на Общинско предприятие "Звено за услуги в домашна среда"

На вниманието на пчеларите- относно третирани с химикали на 20 и 21.06.2021г.

Заповед относно график за напояване по дни и местности

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 31.05.2021- публикувано на 02.06.2021

Онлайн анкета за Стратегия за ефективно местно развитие на община Белица за периода 2021-2027 г. -  Линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKar---MrGitbXxXfX8K2KJcLp3y7Kz-kV76BPyI1ssqfJOw/viewform?usp=sf_link - Публикувана на 14.05.2021 г.

Заповед проверка - публикувано на 12.05.2021г.

Заповед класиране - публикувано на 05.05.2021г.

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 30.04.2021- публикувано на 03.05.2021

Заповед комисии търг- публикувано на 28.04.2021г.

Съобщение за изготвяне проект за ПУП - публикувано на 19.04.2021г.

Съобщение за изработен проект за ПУП - Външно захранване с кабел в ПИ 03504.238.55, град Белица - Публикувано на 19.04.2021 г.

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП - Улица от ОК 114,115 до ОК 119 в село Горно Краище - Публикувано на 19.04.2021 г.

Съобщение за изготвено задание за ПУП - УПИ III 511, кв. 44 - Публикувано на 19.04.2021 г.

Съобщение за изготвен ПУП - УПИ Х - 174 /нов 77596.1.418/, кв. 83 - Публикувано на 19.04.2021 г.

Съобщение за изготвено задание за ПУП - УПИ III 504, кв. 43 - Публикувано на 19.04.2021 г.

Стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа" - публикувано на 01.04.2021г.

Заповед търг-публикувано на 25.03.2021г.

Становище от РИОСВ по ЕО на Общ устройствен план на община Белица - публикувано на 25.03.2021 г.

Обява относно Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на Мусала 2004“ ЕООД гр. Белица - публикувано но 22.03.2021г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС - приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ -приложение 2

Продължение на проект "Топъл обяд в условията на Covid-19"

Топъл обяд в условията на Covid-19- публикувано на 15.02.2021 г.

Информация за задължителна регистрация на кучета на територията на община Белица.

На 22.01.2021 год. /петък/ се разрешава провеждането на пазара в гр. Белица

Обява подбор за избор на здравен медиатор- публикувано на 15.01.2021г

Заявление - декларация за ползване на услуга "Асистентска подкрепа"

Стартира нова социална услуга - "Асистентска подкрепа"- публикувано на 07.01.2021

Обява относно ново заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Белица

Обява относно избор обществен възпитател- публикувано на 04.01.2021 

Прием на Заявления от желаещи представители на целевите групи за включване в проект„Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Белица“. - публикувано на 03.12.2020г.

Процедура по одобряване на ЕО към изготвен окончателен Общ устройствен план на община Белица - публикувано на 16.12.2020 г.

Обява относно Карта на масивите за ползване на земеделски земи

Заповед относно определяне на комисия за да ръководи сключването на споразумения между собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни - публикувано на 09.11.2020 г.

Съобщение относно възстановяване правото на собственост - публикувано на 29.09.2020г.

Обява относно второ заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Белица

Обява относто: Изграждане и оборудване на обор за крави в съответствие със стандартите на биосигурност - публикувано на 28.08.2020 г.

Обява относно ползването на земеделски земи

Обява във връзка с предоставянето на дейности по целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020г" - публикувано на 25.07.2020 г.

Покана относно провеждане на изложба на детски рисунки- публикувано на 06.07.2020 г

Покана относно публично обсъждане на отчет на бюджета 2019 г. -публикувано на 02.07.2020

Обявление по чл.128 от ЗУТ - публикувано на 12.06.2020 г.

Обява отнсно третиране с препарати протев плевели

Заповед отнсон прекратяване процедурата по конкурс

Заповед относно отменяне на част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19

Обява относно предлагане на топъл обяд - публикувано на 30.04.2020 г

Обява относно третиране срещу плевели

Заповед относно задължителното носене на защитни маски на обществени места

Заповед относно удължаване на противоепидемичните мерки

Заповед относно спиране на пашуването в земеделските и моти

Обява относно плащането на данъците


Бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове


Спират да текат нормативно определените срокове за осигурените лица за периода на извънредното положение

Заповед относно забраната за пашуване на територията на ДГС Елешница

Заповед отнсоно забраната за пашуване в горските територии на община Белица

Обява относно прогрома "Предоставяне на грижи в домашна среда" - публикувано на 21.02.2020 г.

Обявление на МОСВ за проекти на заповеди за защитени зони - публикувано на 31.01.2020 г.


Обява относно конкурс по документи и събеседване за длъжността "Обществен възпитател" - публикувано на 03.01.2020 г.

Обява относно новите промени в Закона за местните данъци и такси влизащи в сила от 01.01.2020

Обява относно осигуряване на топъл обяд в община Белица - публикувано на 02.12.2019г.

Съобщение относно възстъновяване право на собственост - публикувано на 20.11.2019 г.

Стартира проект „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“- публикувано на 11.11.2019 г.

МОТИВИ ПЛАН-СМЕТКА 2020 Г. -публикувано на 10.11.2019г.

ПЛАН - СМЕТКИ - ПРИЛОЖЕНИЯ

Относно Конкурс за управление на социалната услуга "Дневен център за деца и младежи с увреждания"

Заповед № РД - 15-369 - публикувано на 18.09.2019г.

Информация относно Центъра за социална рехабилитация и интеграция -Белица- публикувано на 16.09.2019 г.

Обява относно конкурс за Предоставяне управлението на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ на територията на Община Белица -публикувано на 10.09.1019 г.

 МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ.

 

ОБЯВА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"


Обява относно осигуряване на дърва за огрев на местното население

Община Белица обявява конкурс за предоставяне управлението на социалната услуга "Център за социална интеграция и рехабилитация"

Заповед касаеща собствениците на прасетата от обекти тип "заден двор"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ


Отчет второ тримесечие -2019г. на СУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Бабяк

Бюджет -2019г. и отчети за първото тримесецие на СУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Бабяк

Покана относно обсъждане отчета на Бюджет 2018г. на община Белица- публикувано на 11.07.2019г.

Община Белица започва изграждането на спортна площадка по програма за развитие на селските райони -публикувано на 09.05.2019 г.


Обява относно предстоящо пръскане с хербициди

Обявление от ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Бабяк относно избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Стартира проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ ХХ, кв.16 по плана на с. Краище, община Белица ”. - публикувано на 08.05.2019г.

Съобщение относно възстановяване правото на собственост

Заповед за класиране на проведен търг- публикувано на 11.04.2019г.

Обявление от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Бабяк относно набиране предложения за доставка по схемата -"Училищен плод" и "Училищно мляко"

Важно съобщение относно профилактика на водопроводната мрежа

Търг процедура- публикувано на 20.03.2019г.

Справка за животни по категории в община Белица за периода от 01.01.2019-19.03.2019

 

Информация за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Белица - публикувано на 18.03.2019г.

Заповед № РД-15-83/18.03.2019г.

Заповед № РД-15-81/18.03.2019г

Заповед № РД-15-82/18.03.2018г.

Информация относно проект "Прилагане мерки за социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица-публикувано на 15.03.2019г.

Заповед относно класирането на кандидати в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - публикувано на 08.03.2019г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕЕ - публикувано на 22.02.2019г.

Документация-публикувано на 12.02.2019г.

Заповед относно забраната за паша на селскостопанските животни в горските територии на община Белица

Заповед относно одобряване на образец на заявление по чл.37, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, с приложения №1 и 2, и образец на декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ

Покана за участие в пресконференция по проект "Социално предприемачество без граници на територията на община Белица"

Съобщение относно въстановяване правото на собственост

Обява относно конкурс по документи и събеседване за длъжността "Обществен възпитател"

Писмо на МРРБ относно насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз

Приложения към проектобюджет 2019г.

Покана от кмета на община Белица – Радослав Ревански за публично обсъждане на проекта на бюджет 2019 г. и бюджетна прогноза за 2020 и 2022 г

Обява за годишна програма 2019г.- публикувано на 12.11.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ относно прекатегоризиране на заведения за хранене и места за нактаняване категоризирани през 2012г.

1.Съобщение за провеждане на публично обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Белица-публикувано на 05.11.2018г

1.1.Предварителен проект на общ устройствен план на община Белица

1.2.Нетехническо ЕО ОУП

1.3.Задание към екологичната оценка

1.4.Приложения еко оценка

1.5.Екологична част към общ устройствен план на община Белица

1.6.Доклад за оценка за съвместимост на предварителниа проект на "Общ устройствен план на община Белица"

Почистване на Белица за празника на общината

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА КАРУЦИ ПО ЦЕНТРАЛНИТЕ УЛИЦИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

Проучване за потребностите от работна сила

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Статут на обществения възпитател

Образец на заявление за обществен възпитател

Образец на СВ за обществен възпитател

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!!

Съобщение относно издадена виза за изработвене на инвестиционен проект

Обява за набиране на персонал за социално предприятие Озеленяване и благоустройство“ в Община Белица"

Документи за кандидатстване на екипа на социалното предприятие

Документи за кандидастване на лица от целевата група

Заповед за обявяване на конкурс

График за предстоящи разясднителни кампании

Информация за стартиране на проект № BG05M9OP001-2.010-0184-C01 „Социално предприемачество без граници на територията на община Белица“ - публикувано на 22.05.2018г.

Отмяна на разпоредби от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество- публикувано на 30.01.2018г. 

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image