8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Уведомление за инвестиционно предложение "жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 39270.21.76 по одобрени КК и КР на с.Краище,община Белица" -публикувано на 21.09.2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот "-публикувано на 21.09.2021г.

Преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение -публикувано на 13.09.2021г.

Решение на Общински съвет -Белица -публикувано на 12.07.2021г.

Програма за овладяване популацията на кучетата на община Белица-публикувана на 12.07.2021г.

План за действие към Програма за овладяване на популацията на кучетата-публикувано на 12.07.2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17-отпадъци от строителство и събаряне на площадки на територията на област Благоевград с възложител "БЕТОН"ЕООД -публикувано на 21.06.2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение за извършване на третиране на строителни отпадъци от "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД-публикувано на 02.06.2021г.

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда на 05.06.2021г.

Обява свързана с управлението на отпадъците на територията на община Белица-публикувана на 19.04.2021г.

 Информация за отбелязване на Деня на Земята -22 април 2021г.

Заповед на Кмета на община Белица - публикувано на 08.04.2021г.

Обява за инициатива "Да изчистим р.Места заедно"- публикувана на 25.03.2021г.

Заповед на Кмета на община Белица - публикувано на 18.03.2021г.

Годишен отчет за изпълнение на програмата за ВЕИ и биогорива за 2020г-публикувано на 15.03.2021г.

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за КЕИ"Крънчова воденица",разположен в землището на с.Палатик- публикувано на 12.03.2021г.

Наръчник на световния ден на водата 2021г. 

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците през 2020г.-публикувано на 25.02.2021г.

Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда през 2020г.-публикувано на 25.02.2021г.

Годишен отчет за изпълнение на програмата за ЕЕ за 2020г.-публикувано на 22.02.2021г.

 Проект на заповед за обявяване на защитена зона"Река Места"-публикувано на 15.02.2021г.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води за обект "Изворите",с.Златарица,община Белица-публикувано на 08.02.2021г.

Откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане №41110003/26.03.2007г.-публикувано на 03.02.2021г.

Информация за задължителна регистрация на кучета на територията на община Белица.

Промени в наредба на МОСВ съкращават процедурата за премахване на ИУМПС

Обява за удължаване на срока за регистрация на кладенците

Наръчник за домашно компостиране -Община Белица

МОСВ напомня,че на 27 ноември изтича срокът за регистрация на кладенци.

 Заповед за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за данъчната 2021г.

 ОБЯВА ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

 ОБЯВА ЗА СПАЗВАНЕ РЕДА И НАЧИНА НА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

5 юни -Световен ден на околната среда- публикувано на 29.05.2020г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30KW-публикувано на 14.04.2020г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на сграда за обществено обслужване-публикувано на 14.04.2020г.


22.03.- Световен ден на водата 2020 г.-публикувано на 16.03.2020гИскане за преценяване необходимостта до ОВОС -публикувано на 06.03.2020г.


Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Белица за 2019г.-публикувано на 02.03.2020г.

Заповед за постоянен оглед и почистване на местните водоизточници на територията на Община Белица-публикувано на 26.02.2020г.


Заповед за управление на отпадъците на територията на Община Белица-публикувано на 26.02.2020г.


Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците -публикувано на 26.02.2020г.


Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда - публикувано на 26.02.2020 г.

Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност-публикувано на 12.02.2020г. 

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС -публикувано на 19.02.2020г.


Заповед за оглед и почистване на реките на територията на Община Белица-публикувано на 12.02.2020г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 броя млекодайни крави със съответните сервизни, помощни и битови помещения и изграждане на сондажен кладенец" - публикувано на 13.01.2020 г.

Брошура свързана с опазване на околната среда в Белица

Заповед за сметоизвозване - публикувано на 31.10.2019г.

 Обявление относно проект за изграждане на СОЗ - с.Палатик - публикувано на 28.10.2019г.

Проект СОЗ Крънчова Воденица

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на приемник на ел.енергия -Бабяк" - публикувано на 09.09.2019г.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на 10 бр.къщи за настаняване на гости, заведение за хранене и съоръжения за водни атракции"- публикувано на 01.08.2019г.

Уведомление за инвестиционно намерение - публикувано на 12.04.2019г.

Уведомление за инвестиционно предложение- публикувано на 12.04.2019

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС-публикувано на 18.03.2019г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - публикувано на 15.03.2019г.

Заповед за управление на отпадъците

Заповед относно нерегламентираните сметища

Отчет за управление на ПООС

Отчет за управление на програмата за отпадъци

Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение-публикувано на 20.02.2019г.

Обява от Иван Павлов Мраценков

Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Павлов Мраценков

Уведомление за инвектиционно намерение от Планински парк-Белица ЕООД относно изграждане на Атракционен парк с атракционни съоръжения в землището на гр.Белица

Уведомление за инвестиционно намерениеот БТК ЕАД относно: Приемо предавателна станция в землището на гр.Белица

Уведомление за инвестиционно предложение относно изграждане на МВЕЦ на р.Белишка гр.Белица

Писмо то Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Съообщение относно издаване на разрешително за водоземане от подземни води - публикувано на 28.08.2018 г.

Обявление отностно водоснабдяване на с.Лютово

Уведомление за инвестиционно предложение

Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

OБЩИHCКA ПРОГРАМА ЗА УΠPABЛEHИE HA ОТПАДЪЦИТЕ HA OБЩИHA БEЛИЦА

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА 2017 - 2027

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ РАЗЛОГ, БАНСКО,БЕЛИЦА И ЯКОРУДА - 2016 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗАПЕРИОДА 2018 - 2028

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА ЗА 2017-2019Г.

 

 

 

 

 

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image