8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ И ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ПРЕДСТАВИХА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ ОБЩИНА БЕЛИЦА

Социалните работници на двата центъра представиха пред кметовете и кметските наместници от общината, дейността на двата центъра създадени в полза на хора с увреждания на социално уязвими групи хора и др.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ работи в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, техните роднини и близки, както и подкрепа на лица с различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социално изключване.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДЛАГА:

 Социална рехабилитация;

 Когнитивна рехабилитация;

 Медицинска рехабилитация;

 Терапевтични дейности – арт терапия, занимателна терапия, игрова терапия и трудотерапия и др.;

 Консултативни дейности - насочени към кандидат - потребителите, потребителите и/или към техните близки;

 Специализирани консултации – предоставяне на практически умения и насоки на потребителите и техните семейства с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия;

 Психологическа подкрепа – насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие;

 Мобилна работа – предлага се цел по – широко обхващане на целевите групи с предотвратяване процеса на социално изключване.

ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца , обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа; подкрепа на личността и други.

Центъра работи с Деца от 0 до 18 години в риск; Младежи; Бъдещи родители; Родители и законни представители на деца; Приемни родители; Осиновители и Общността.

На събитието присъстваха зам. кметовете на Община Белица Сабит Гагъм, Иглика Аврамова и Красимира Мавродиева, директора на служба „Социално подпомагане“ Людмила Кифева, общински служители.

Назначеният от Сдружение с нестопанска цел "Емпатия" екип от специалисти рехабилитатор, логопед и социален педагог разгърнаха своята работата вече два месеца.

Сформирания екип работи в партньорска мрежа на местно, регионално и национално ниво.

 


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image