8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Трудова борса по проект «Прилагане на мерки за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица»

Уважаеми граждани,

            

             На 23.08.2019 г. от 10.00 часа в залата на ПГ „Никола Вапцаров“ гр. Белица се проведе трудова борса съвместно с Агенция по заетостта по проект «Прилагане на мерки за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица»,№ BG05M9OP001-2.018-0027 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 , Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0027-С01. Участие взеха следните работодатели от община Белица :

  1. „МВ Супер-Васил Попов“ ЕТ
  2. „Протоконсулт“ ЕООД
  3. „Корона ИМ“ ЕООД
  4. „Корона ЕМ“ ЕООД
  5. „Вега Текст“ ЕООД
  6. „Селен 2011“ ЕООД

Обявени бяха 35 свободни работни места в отрасъл дървопреработване, шивашко производство и търговия.. на трудовата борса присъстваха над 60 безработните лица от целевата група (родители на деца от детската градина от ромски произход) .


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image