8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Община Белица започва изграждане на спортна площадка

На 07.05.2019 г.  беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0083-C01 с Държавен фонд „Земеделие” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони  за периода  2014-2020 г., съфинансирана  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Наименование на проекта: „ Изгражданe на спортна инфраструктура в УПИ XX,кв.16 по плана на с. Краище, общ. Белица“

Размер на безвъзмездна финансова помощ: 97 214.51 лв. без ДДС.

Срок за изпълнение на проекта: 36 месеца от датата на сключване на ДБФП, но не по-късно от 15 септември 2023 г.

Цел на проекта: Създаване на условия за подобряване качеството на живот на населението на село Краище чрез изграждане на спортна инфраструктура.

Кратко описание на проекта: Проектното предложение предвижда изграждане на спортна площадка с необходимите съоръжения за спорт на открито в УПИ XX,кв.16 по плана на с. Краище, общ. Белица“. Ще бъде изградено игрище за футбол, баскетбол и волейбол.

Резултат от изпълнението на проекта: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Белица и постигане на социално-икономическо развитие чрез осигуряване на условия за спорт на открито. Реализацията на проекта ще подобри качеството и средата на живот на населението в общината, посредством изградена спортна инфраструктура

Настоящият документ е изготвен във връзка  със сключен Договор № BG06RDNP001-7.007-0083-C01 от 07.05.2019г., проект „Изгражданe на спортна инфраструктура в УПИ XX,кв.16 по плана на с. Краище, общ. Белица“. между  ДФ „Земеделие“  и Община Белица  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Публикувано на 09.05.2019 г.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image