8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Община Белица е подписала Договор за безвъзмездна финансова

Община Белица е подписалаДоговор за безвъзмездна финансова помощ за: „Изготвяне на интегриран план за обновяванена населените места в община Белица със зони на въздействие с. Краище, с. Горно Краище и с. Бабяк по проект №01/322/00994/14.12.2013 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населенитеместа” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Интегриранияплан за обновяване на населените места е целеви инструмент, представляващсъвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия иинвестиционни намерения, които се прилагат за въздействие върху развитието нанаселените места.
Той има стратегически цели, по-важните откоито са следните:
* Устойчиво и балансирано развитие заподобряване на условията за живеене, бизнес и рекреация;
* Ускорено развитие на стратегическитеикономически направления чрез внедряване на иновационни технологии и инвестициив човешките ресурси;
* Подобряване на инфраструктурата иикономическата среда;
* Подобряване на публичните услуги;
* Подобряване на екологичното състояние истандартите на обитаване;
* Пълноценно използване на потенциала засътрудничество, клъстериране и синергия между различните сектори, фактори населищната среда, заинтересовани страни в града, общината и агломерационнияареал.
Логикатана интегрираното планиране и управление на територията се основава от еднастрана на наличния потенциал на територията, а от друга е в съответствие сочакванията желанията на местните общности, изразени чрез формулирането иприлагането на определена стратегическа, планова и управленска рамка,конкретизирани в установяването и експлоатацията на територията чрез установенимодели на земеползване и териториално устройство. ИПОНМ цели трайно подобряванена икономическото, социалното и екологичното състояние на Община Белица ипо-конкретно с. Краище, с. Горно Краище и с. Бабяк, чрез интеграция на всичкидейности в плана по такъв начин, че цялостното въздействие на плана да превишавасбора от въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъщественипоотделно.
Подобряванетона качеството на живот и насърчаването на възможностите за заетост ипредприемачество в Община Белица са сред основните приоритети за развитие, контролса залегнали в редица краткосрочни и средносрочни стратегически документи,подкрепяни от ръководството и населението на общината.
Главнатацел на Община Белица е свързана с постигане и развитие на устойчива местнаикономика, насочена към повишаване на потенциала на човешките ресурси идостигане равнище на заетост, доходи, социална интеграция и социализация,осигуряващи високо качество на живот.
Подобряванетона облика на населените места и физическите елементи на средата е ключова целна проекта, свързана с изграждане на една по-привлекателна, устойчива,безопасна и с високо екологично качество социално-икономическа среда за живот,труд и бизнес в общината. Предвидените дейности на проекта са насочени къмбъдещ период да се подобри възможността за заетост, пълноценен отдих на хоратаот общината, привличане на повече туристи и развитие на бизнеса на териториятана общината.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image