8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, чл.73 от Административния процесуален кодекс във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявено с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България във връзка със Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването и във връзка със Заповед №РД-01-154 от 26.03.2020 год.

НАРЕЖДАМ:

 1. Изменям Заповед №РД-15-113 от 13.03.2020 год., изменям и допълвам Заповед №РД-15-109 от 12.03.2020 год., Заповед №РД-15-117 от 18.03.2020 год., Заповед №РД-15-121 от 20.03.2020 год. и Заповед №РД-15-122 от 22.02.2020 год., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Белица до 12.04.2020 год.
 2. Заповедта да се сведе до знанието на собствениците или управителите на магазините за хранителни стоки и аптеките като същите да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица в обектите, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1,5 м. между лицата.
 3. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ- Белица към РУ-Разлог. Кметове и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, а за гр. Белица - Лазар Лардев главен специалист „ОМП".
Препис от настоящата заповед да се връчи на горе-посочените лица за сведение и изпълнение.
 
Кмет на община Белица :
                    /Радослав  Ревански/

Уведомяваме наемателите, които имат договорни отношения с община Белица, че няма да са задължени да плащат наема на ползваните обекти, за времето през което заради епидемичната обстановка и обявеното извънредно положение в страната са прекратили дейността си в тях!

З А П О В Е Д

№ РД-15-121

гр. Белица, 20.03.2020 год.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявено с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Белица, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 год.

- Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

 1. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.

III. Заповедта да се сведе до знанието на населението на общината и на управителите на посочените по-горе обекти за сведение и изпълнение.

 1. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметове и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
 2. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: /П/

РАДОСЛАВ РЕВАНСКИНа основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявено с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Белица, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 год.

- Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

 1. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.

III. Заповедта да се сведе до знанието на населението на общината и на управителите на посочените по-горе обекти за сведение и изпълнение.

 1. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметове и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
 2. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: /П/
РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ

От днес 18.03.2020 г.Община Белица въвежда вечерен час и карантина за всички работници от общината в Банско.
Във връзка с поставянето на Банско под карантина и стотиците граждани на Община Белица заети на работа в курортния град Общински кризисен щаб за COVID-19 - Белица , под ръководството на Председателя на щаба и кмет на Община Белица – Радослав Ревански, Реши :
ОБЩИНА БЕЛИЦА ВЪВЕЖДА ВЕЧЕРЕН ЧАС И КАРАНТИНА ЗА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА КОИТ...О СА РАБОТИЛИ В ГРАД БАНСКО ДО 13.03.2020 Г. , КОИТО ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ ПО ДОМОВЕТЕ СИ 14 ДНИ, СЧИТАНО ОТ 18.03.2020 !
Въведения вечерен час е за всички жители и пребиваващи на територията на общината. Хората не могат да напускат домовете си след 20.00 часа вечерта до 6.00 ч. сутринта на следващия ден.
Контрол по спазване на заповедта на кмета на Община Белица с предприетите мерки е връчена на членовете на кризисния щаб, на кметовете, кметските наместници в общината и всички магазини, аптеки и пощенски станции .

Моля, информирайте се със заповедта и спазвайте забраните в нея

 

ЗАПОВЕД

№ РД -15 -117/18.03.2020 г.

На основание чл.44, ал.1,т.4 , чл.44, ал.2 от ЗМСМА Решение на
Народното събрание-Република България за обявяване на извънредно
положение в страната, Заповед № РД-01-132/17.03.2020 г. на Министъра на
здравеопазването за поставяне на град Банско под карантина във връзка с
COVID-19 и масовото прибиране от град Банско на жители от община Белица

НАРЕЖДАМ:

 1. Всички жители на община Белица, които са работили в град Банско до
  03.2020 г. да останат по домовете си под карантина за 14 дни, считано от
  18.03.2020 г.
 2. Нарушителите на заповедта ще бъдат предадени на органите на властта и
  ще претърпят санкции от 5000 лв. и затвор до 5 години.
 3. Кметовете по населени места и кметските наместници да съблюдават за
  стриктното спазване на заповедта.

4.Забранявам, струпването на хора на едно място. В хранителните магазини,
банки, аптеки и пощи да се допускат по един човек, а чакащите да бъдат на
разстояние от 2 метра един от друг.

 1. Работещите предприятия на територията на общината, на които е
  разрешено да не прекъсват работния процес да спазват всички хигиенни
  норми на дезинфекция и обезопасяване на работниците.
 2. Създавам мобилни групи в състав:
 • Лазар Лардев
 • Адил Иброшев
 • Костадин Куклев
 • Емил Ревански

 • Али Анев
 • Мехмед Джамбазки
 • Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на общината и упоменатите лица за сведение и изпълнение.социалните мрежи.
 • Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на секретаря на община Белица съвместно с ръководителя на полицейския участък.
 • Същата да бъде публикувана на официалния сайт на община Белица и в
 • със задача да съблюдават изпълнението на горните нареждания. 7.Обявявам вечерен час за всички населени места от общината - 20 часа.
 • След този час, никой няма право да излиза от дома си.
 • Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на общината и упоменатите лица за сведение и изпълнение.

  Същата да бъде публикувана на официалния сайт на община Белица и в

  социалните мрежи.

  Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на секретаря на община Белица съвместно с ръководителя на полицейския участък.

ЗАСИЛВАНЕ МЕРКИТЕ ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ ОТ COVID-19 !

На 17.03.2020 се проведе поредното заседание на Общинския оперативен щаб - Белица за COVID-19. Заседанието се водеше от Председателя на щаба и кмет на Община Белица – Радослав Ревански, Васил Чекански – прокурор в Районна прокуратура Разлог и ст. инспектор Атанас Иванов – Началник ПУ-Белица.

Пред членовете на Общински кризисен щаб за коронавируса, Радослав Ревански обяви , че до този момент имаме добър поглед към ситуацията в общината. Чрез официална кореспонденция и социалните мрежи за мерките против COVID-19 са уведомени директорите на всички институции и кметове в общината.

След проведените обсъждания и дебати Общински кризисен щаб за COVID-19 – Белица,

с оглед предотвратяване на заразата, въвежда следните ограничения и мерки за борба с коронавируса :

• Подписване на декларация за 14 дневен карантинен режим на завърналите се от чужбина граждани на общината.

• Засилен дезинфекционен режим във всички магазини за хранене, аптеки и пощенски станции преди и след влизане в обектите.

• Наредените на опашка пред магазин за хранене, аптека и пощенска станция граждани да стоят на 2 м. разстояние един от друг

• Допускане за пазаруване в магазин за хранене, аптека , пощенска станция само на един човек.

• При неспазване на правилата отнасящи се до магазин за хранене, аптека, пощенска станция ще бъдат налагани санкции на собствениците - управителите.

• Забранява се струпването на повече от 5 човека на едно място на площадите „Брего“, кв.“Русовица“ , кв. „Орището“ в Белица, населените места в общината и по махали. Събраните на раздумка не повече от 5 човека да стоят на 2 м. разстояние един от друг.

• Наредените на опашка граждани пред магазин за хранене, аптека, пощенска станция да отстоят един от друг на 2 м. разстоятие

• Членовете на щаба, кметовете и кметските наместници оказват пълно съдействие на Кмета на Община Белица – Председател на Общинския кризисен щаб, на органите на МВР , на личните лекари и на РЗОК относно пристигнал от чужбина гражданин за неспазване на правилата

• Кметовете и кметските наместници оказват пълно съдействие и създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки на Националния оперативен щаб, Министерството на здравеопазването и Общинския кризисен оперативен щаб.

• Домашния социален патронаж към Община Белица ще предоставя храна в продукти само на крайно нуждаещите се и самотни хора в общината.

• До 29.03.2020 се преустановява влизането в общината за плащане на всякакви видове данъци и такси . Същите могат да се извършват по електронен път.

• При неспазване на посочените мерки ще бъдат налагани най-строгите мерки, които до този момент важат от извънредното положение в страната.

 

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА чл.63 от Закона за здравето във връзка с

усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на

територията на страната и обявено с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на

Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб,

създаден със Заповед №Р-37/26.02 2020 год. на министър-председателя на Република

България и във връзка със Заповед №РД-01-124 ОТ 13.03.2020 год. на Министъра на

здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

ЕВъвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Белица

до 29.03.2020 год.

 1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове,

търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на

магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

 1. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия

(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и другите

обучителни институции и организации. При възможност да се въведе дистанционна

форма на обучение.

 1. Преустановяват се помещенията на децата в детските ясли и детските градини.
 2. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици,

извън системата на предучилищното и училищното образувание, които се

организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-

организационната им форма.

 1. Преустановява се провеждането на всякакъв вид мероприятия включително

спортки, културно-развлекателни и научни.

 1. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на

съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за

служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират

провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения в т.

ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена

на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни

заболявания.

 1. Временно преустановявам доставката на храна по проект „топъл обяд", както и храната в дейност ДСП.

П.Заповедта да се сведе до знанието на управителите на посочените по-горе обекти за сведение и изпълнение.

Ш.Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

1У.Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ- Белица към РУ-Разлог. Кметове и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Препис от настоящата заповед да се връчи на горе-посочените лица за сведение и изпълнение.

Кметът на Община Белица Радослав Ревански организира и проведе работна среща с ръководството на общината във връзка с последните спешни мерки предписани от Националния оперативен щаб за коронавируса. Ограничава се достъпа до общината и общинските учреждения. Затваря се за ползване Клуба на пенсионера. Работата в ДСП/топъл обяд/ се осъществява при спазване на специални предохранителни мерки. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия.

Към жителите на общината, с голяма загриженост Радослав Ревански , отправя личния си апел : „Уважаеми жители на община Белица, умолявам Ви да спазваме предписанията на Министерството на здравеопазването, относно създалата се епидемична обстановка свързана с коронавируса. Да бъдем дисциплинирани и отговорни към самите себе си и към хората около нас. Да избягваме струпвания на едно място и да поддържаме висока лична хигиена. Нямаме поводи за паника и притеснения, но нека бъдем отговорни. Общината и лично аз съм на разположение да съдействаме за всичко необходимо. Да не забравяме, че няколко прости превантивни мерки и добро планиране могат да се окажат от огромна полза за всички нас.“

 

Предвижда се възстановяване и подобряване на транспортно-експоалатационните качества и носимоспособност на настилката на пътното платно за подобряване безопасността на движението. Ще бъде реновирано и 2-километровото отклонение до парка с танцуващите мечки.

Церемонията по полагане на първа копка на основен път Белица – Семково беше част от визитата на вицепрезидента Илияна Йотова, която за пореден път взе участие в зимния празник, в планинския курорт.

На писта „Еделвайс“ в курорта Семково кукери танцуваха за късмет, а чудесно настроение, народна музика от Пиринския край и много емоции съпътстваха гостите на празника „Белица – Семково.“

На 17.01.2020 г. представителна делагация от Белица, водена от кметът на общината Радослав Ревански, присъства на промоционална откриваща пресконференция на съвместен проект между читалище "Георги Тодоров 1885" и Център за развитие на Източен планов район със седалище град Щип. Проектът „Културен мост през вековете“, финансиран от INTERREG-IPA CBC Република България - Република Северна Македония, е нсочен към повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство.

На Пресконференцията присъстваха държавният секретар на Министерството на благоустройството на Република Северна Македония , градоначалника на Община Щип, градоначалника на Община Белица, Драгица Здравева, ръководител на Център развитие на Източен планов регион, гости от Белица , Щип и представители на общини от източния планов регион.

На пресконференцията бяха представени 14-те дейности по проект "Културен мост през вековете", които се изпълняват в рамките на 22 месеца.

 

Социалните работници на двата центъра представиха пред кметовете и кметските наместници от общината, дейността на двата центъра създадени в полза на хора с увреждания на социално уязвими групи хора и др.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ работи в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, техните роднини и близки, както и подкрепа на лица с различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социално изключване.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДЛАГА:

 Социална рехабилитация;

 Когнитивна рехабилитация;

 Медицинска рехабилитация;

 Терапевтични дейности – арт терапия, занимателна терапия, игрова терапия и трудотерапия и др.;

 Консултативни дейности - насочени към кандидат - потребителите, потребителите и/или към техните близки;

 Специализирани консултации – предоставяне на практически умения и насоки на потребителите и техните семейства с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия;

 Психологическа подкрепа – насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие;

 Мобилна работа – предлага се цел по – широко обхващане на целевите групи с предотвратяване процеса на социално изключване.

ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца , обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа; подкрепа на личността и други.

Центъра работи с Деца от 0 до 18 години в риск; Младежи; Бъдещи родители; Родители и законни представители на деца; Приемни родители; Осиновители и Общността.

На събитието присъстваха зам. кметовете на Община Белица Сабит Гагъм, Иглика Аврамова и Красимира Мавродиева, директора на служба „Социално подпомагане“ Людмила Кифева, общински служители.

Назначеният от Сдружение с нестопанска цел "Емпатия" екип от специалисти рехабилитатор, логопед и социален педагог разгърнаха своята работата вече два месеца.

Сформирания екип работи в партньорска мрежа на местно, регионално и национално ниво.

 

За пета поредна година зимен празник „Белица – Семково“ 2020 се организира и провежда под патронажа на кметът на Община Белица Радослав Ревански. Чудесно настроение, много емоции в прекрасен зимен ден, ще съпреживеят любителите на българската народна песен, представена от Мария и Магдалена Филатови. Със своето откровение „ Без любов не се живее“, с прекрасната мелодия на Македонския край и с танцова група „Накит“ сестри Филатови ще завладеят сърцата на млади и стари.

Кукери със страшни маски ще прогонят злите духове от първият планински курорт в България – Семково, ще танцуват за късмет, плодородие и благоденствие. Вярва се, че колкото повече „удари” получиш от маскираните кукери, толкова по-надалеч ще стои злото от теб.

Ансамбълът за народни песни и танци при Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ ще представи местния и пирински фолклор.

Любителите на ски спорта ще имат възможност отново да се състезават в организирания ски слалом.

За учащата се младеж във всички училища от общината на 13.01.2020 стартират конкурсите за есе и рисунка посветени на именития планински курорт с тема „Семково през погледа ми“ . Творчеството на младите таланти ще се приема до 31.01.2020 в читалище „Георги Тодоров 1885 – Белица.

В конкурса за есе право на участие имат ученици от гимназиалния етап - VIII - XII клас.

В конкурса за рисунка право на участие имат учениците от прогимназиалния етап - V - VII клас.

За първите места в конкурсите за есе и рисунка Община Белица е осигурила атрактивни награди .Участниците в ски слалома ще се борят за призовите три места.

Кметът на Община Белица приканва любителите на ски спорта от Благоевградски регион за участие в ски слалома в зимен празник „Белица –Семково“ 2020.

Желаещите могат да се запишат в местното читалище или да се обадят на тел. 07444/2227, GSM 0885006891

 

Обслужват се от осем ски влека

Зимният курорт Семково, който се намира на около 17 километра от град Белица, води все повече туристи в Рила планина, информира kmeta.bg. Природното богатство и съществуващите ски писти го превръщат в предпочитано място за масов ски туризъм и за ваканция и почивка. В Семково са изградени различни почивни и ведомствени станции, както и няколко хотела. Тук туристите могат да карат ски на седем писти, които се обслужват от осем ски влека. Три от трасетата са на северните склонове и са сравнително трудни. Но има и писти с малък наклон, които са по-лесни за каране и са подходящи за масов спорт.

Курортът Семково да заприлича на австрийски зимен курорт. Това е амбицията на кмета на общината Радослав Ревански. Той е наясно, че комплексът има нужда от по-голяма леглова база, като това ще се компенсира с малки къщи от дърво и камък, каквито има в австрийските зимни курорти. Най-важното е част от държавните земи в курорта да станат общински. Общината обмисля и идеята да ползва просеката на сегашния влек, за да изгради модерен лифт. Водят се преговори с Университета по архитектура, строителство и геодезия и с Техническия университет, които имат бази в Семково, да се направи съвместно дружество. Целта е да се осигурят по-добри условия и да се гарантира по-качествено обслужване на туристите.

 

На тържествена церемония в София, Синдиката на българските учители в България в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев номинира кмета на Община Белица Радослав Ревански с отличието "Най - добър социален партньор ". Наградата бе връчена от Янка Такева.

Поздравления!

 

Кметът Радослав Ревански с трепетно вълнение пусна светлините на елхата  и пожела на всички жители на община Белица здраве, мир и благодат.

Щастие и любов да цари във всеки дом. Гордо изправени и щастливи до кметът Ревански стояха, добрият старец Дядо Коледа и двамата мечоци Рико и Монти от Парка за мечки край Белица, пристигнали на градския площад, специално да присъстват на събитието за да забавляват хората и да се потопят в празничната атмосфера.

Превърналото се в традиция събитие завърши с кръшни български хора.

 

Курортен комплекс Семково се намира на около17 километра от град Белица, сгушен в полите на Рила (около 1600-1750м.н.в.). Комплексът е разположен на широки поляни, обграден със смърчови и борови гори. На северозапад и север от курорта се извисяват поредица от красиви върхове. От тук се разкрива впечатляваща панорама към величествените върхове на Рила и Пирин.
Природното богатство и съществуващите ски писти и оборудване, автоматично превръщат Семково в курорт за масов ски тур...изъм и място за ваканция и почивка, популярно от години. В Семково са изградени различни почивни и ведомствени станции и няколко хотела. По-известни са: хижа Семково, хотел Бор, вилно селище "Света гора" и др.
Семково има седем ски писти с обща дължина от 4км, обслужвани от осем ски влека. Три от тях са на северните склонове и са сравнително трудни. Пистите покрай курорта са с малък наклон и са относително лесни и подходящи за масов спорт. Една от ски пистите в курорта Семково е дълга 400м и се обслужва от влек с капацитет 150 души на час. Ски писта "Орлите" (Картала) е дълга 800м и се обслужва от два ски влека. Първият е с дължина 800м, а втория 1100м с капацитет 450 и 700 души на час.
Атракция представлява Парка за танцуващи мечки и Първият в България планински увеселителен парк разположени в близост до комплекса. Тук се намират и два от входно-изходните пунктове на Националния парк "Рила" .
ПИСТИ :
Ски писта "Север 2"
Ски писта "Север 1"
Ски писта "Юг"
Ски писта "Еделвайс"
Ски писта "Аскер"
Ски писта "Аскер"
Ски писта "Лира 1"
Ски писта "Лира 2"
Ски писта "За начинаещи"
Ски писта "Минзухар"

Над 25 хиляди посетители са преминали през парка от 1-ви април, за да видят мечото царство, съобщиха от Парка за танцуващи мечки край Белица. Паркът ще бде затворен за гости на 1 декември. Повечето от мечките вече спят зимен сън. Първа заспа Маринка, последваха я Боби, Дана, Нада, Чарли, Рада, Цвета и Стефка.

 

Кметът на община Белица стартира новия си мандат като подписа проект за енергийна ефективност на стойност 165 хил. лв. по Европейската програмата за развитие на селските райони. В изпълнение на проекта ще се реновират сградите даващи облика на селата Кузьово и Орцево разположени в техния идеален център. Сгради в които се помещават кметствата и са значими за местните хора. По време на подписване на договора Радослав Ревански с радост сподели ,че с този проект изпълнява час от обещанията си по време на предизборната си кампания с ангажимент към малкия човек в община Белица - хората в малките населени места. Защото и там живеят хора и заслужават да живеят в приятна атмосфера. Това е една инвестиция която ще зарадва хората и в двете села от общината.

 

Заклевам се, в името на Република България, да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите в Община Белица и да работя за тяхното благоденствие.

ЗАКЛЕХ СЕ!

С тази тържествена клетва започна първата сесия на новоизбраният кмет на община Белица Радослав Ревански, новите общински съветници и кметовете на населени места. Заседанието беше открито от областният управител Бисер Михайлов, който призова всички да бъдат обединени в името на една кауза – благоденствието на хората и с общи усилия да градят по-добро бъдеще за община Белица.

След полагане на клетвата председателят на ОИК – Белица, Дичка Грънчарова връчи удостоверенията на новоизбраните кмет на Община Белица, общински съветници и кметове на населени места. Най-възрастният общински съветник от ПП „Коалиция БСП за България“ Христо Дунгьов и бивш ръководител на община Белица с пламенно слово върна присъстващите в годините назад, когато Белица е била в разцвета на своето развитие. Тогава когато в стопанските, културно-образователните и здравни институции са работили кадри с различни специалности хора с висше образование: инженери, агрономи, финансисти, педагози, лекари, медицински работници на които се крепеше развитието на общината. От тогава до 2015 г. Белица тръгна с главата на долу. Хората се бяха отчаяли от разпадащата се инфраструктура, от разделението на хората, от абсолютната безработица, до момента когато през 2015 г. политическа партия ДПС ни изпрати едно младо, умно, амбициозно, креативно момче и за четири години преобрази Белица и даде на общината Европейски вид. Това момче върна самочувствието и доверието на хората у политиците. За това и ние хората от БСП официално подкрепихме неговата кандидатура за кмет на общината за втори мандат и заедно с хората от ДПС Радослав Ревански спечели изборите с близо 90% .

След тържествената клетва Радослав Ревански сподели : „За мен е чест и отговорност да започна втория си мандат с такова голямо доверие от страна на гражданите на нашата община. Изборните резултати показаха, че най-голямата мотивация за подкрепата на един кандидат за кмет, е свършеното от него през първия му мандат. Всичко това ми дава сили и амбиция да работя още по целеустремено за възхода на община Белица. Няма да се уморя да се боря за всяка възможност която води към развитието ни. Нито един проект за мен няма да има значение, ако не може да осигури грижа за хората. Нито едно дело няма да има значение ако не носи радост и благодат. Моята работа е да бъда близо до хората, да помагам за решаване на техните проблеми. Защото истинската битка за доброто на нашия град и община е когато сме очи в очи с гражданите и сме заедно в ежедневието да градим заедно бъдещето. Така започнах да работя преди четири години, така и ще продължа, докато съм кмет на тази община. Благодаря от сърце за подкрепата на гражданите на община Белица! Благодаря, че отделиха от времето си и гласувахте в изборите за кмет на община в мое лице, кметове на населени места и общински съветници! Признателен съм за огромната вяра и подкрепа която получихме и заявявам, че няма да бъдат разочаровани! Предстои ни огромна работа с която още от днес се захващаме да довършим започнатото и да надграждаме за да превърнем Белица в привлекателно място за жителите и гостите на общината.“ Новоизбраният кмет призова общинските съветници и кметове на населените места за конструктивна и ползотворна работа за издигане имиджа на общината и предоставяне на широки възможности за развитие на общността в мандат 2019-2023.

Радослав Ревански представи и основните акценти за следващите четири години, а те са инфраструктура, туризъм, здравеопазване, образование, икономически растеж, култура и спорт.

 

Рекордна избирателна активност бе регистрирана в община – 72%, невиждано досега. Това е най-високият изборен резултат, постигнат на местни избори, в историята на община Белица.

Разгромна победа записа на тези местни избори досегашният градоначалник на Белица - Радослав Ревански.

Кандидатът на ДПС спечели безапелационно с 90% и в Белица, и в населените места в цялата община.

Това е очакван резултат с оглед всеобщото одобрение към Ревански, който само за един мандат успя да обнови общината и да привлече средства за редица инфраструктурни проекти.

Така, младият и амбициозен кмет ще продължи да управлява община Белица и през следващия мандат.

Първа визита – Мониторинг се проведе на 07.10.2019 г. в сградата на Съвместен секретариат - главен офис Кюстендил, по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Северна Македония - ИНТЕРРЕГ- ИПА ССI 2014TC16I5CB006 в изпълнение на стартиралия проект „Културен мост през вековете“, финансиран по линия на Interreg - CBC България-Северна Македония2014-2020, Конкретна цел : 2.1 Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-до...бро опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство.
На срещата присъстваха екипите в изпълнение на проекта читалище „Георги Тодоров 1885” -Белица, Община Белица, Република България - Водещ партньор по проект CB006.2.21.107 „Културен мост през вековете“ и Центърът за развитие на Източния район за планиране – Щип, Република Северна Македония.
Емилия Стоянова – експерт по управление на проекти, след извършения мониторинг остана доволна от свършената работа до този момент от съвместния екип.
Проектът "Културен мост през вековете" е ориентиран към специфични нужди като: социализация на туристическите обекти и превръщането им в подходящи за посещение; популяризиране на туристически атракции от различен тип; повишаване на качеството на туристическата информация и услуги; повече сътрудничество на всички нива в сферата на културата и туризма - местните власти, бизнеса.
Стратегията за подобряване на регионалната конкурентоспособност се основава на силните страни на целевата група и региона и на възможностите, като новите технологии, включително използването на следните възможности: Продължаващ растеж на търсенето на културен туризъм:
Съвременните туристи искат да научат колкото е възможно повече за културата на дестинацията, която посещават, така че културното наследство и художествената оферта се превръщат в един от ключовите елементи на туристическото предложение:
Промени в поведението на туристите – туристите стават все по-заинтересовани от специфичните форми на туризъм, които се характеризират с подчертана индивидуалност в удовлетворяването. Стратегията за реализация на проекта се основава на взаимен стратегически подход за въвеждане на културното наследство и популяризиране на културните традиции, което ще доведе до създаване на условия за развитие на туристическите дестинации чрез използване на запазено културно наследство.
Укрепването на конкурентоспособността на туризма в европейските фондове е една от идентифицираните възможности за развитие на туризма и по този начин ще увеличи потенциала за растеж на икономиката на региона.
Проектът „Културен мост през вековете“ е на обща стойност 406222,44 евро и ще се изпълнява в рамките на две календарни години.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image