8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Проект на нормативни актове

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект за изменение на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица - публикувано на 08.08.2019 г.

Проект за изменение на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица-публикувано на 24.07.2019г

Мотиви към Проект за изменение на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица - публикувано на 24.07.2019г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на териториятя на община Белица - публикувано на 12.08.2019 г.

Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Белица - публикувано на 10.07.2019 г.

Мотиви към проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Белица- публикувано на 10.07.2019 г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - ПУБЛИОКУВАНО НА 14.05.2019

Мотиви към проект на наредбата за охрана и опазване на селскостопанското имущество- публикувани на 14.04.2019г.

Проект на НАРЕДБА за охрана и опазване на селскостопанското имущество в община Белица

Проект на общински план за младежта за 2019г. - публикуван на 11.03.2019г.

Предложение за промяна на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Белица-публикувано на 04.11.2018г.

Проект за изменение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Белица- публикувано на 10.08.2018г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКОТО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-БЕЛИЦА“ - публикувано на 02.07.2018г.

Обявление - публикувано на 30.05.2018г.

Проект на правилник за дейността на общинско социално предприятие "Озеленяване и благоустройство - Белица - публикувано на 30.05.2018г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -2018г.-2020 г. - публикувано на 27.05.2018г.

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БЕЛИЦА 2017-2019 година -публикувана на 14.05.2018г.

Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на община Белица - публикувано на 14.05.20187г.

Актуализиран План за действие на Община Белица за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение за периода 2015-2020 година- 16.04.2018г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НАПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -22.01.2018г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА-22.12.2017г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ -13.12.2017Г. 

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НАПРОКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕЛИЦА- 16.11.2017г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА -16.11.2017Г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ - ПУБЛИКУВАН НА 13.11.2017г.  

 ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В ОБЩИНА БЕЛИЦА - 16.10.2017г

Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местнитеданъци, такси и цени на услуги на територията на община Белица.-15.10.2017г

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА - 23.06.2017г.


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ГЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА-23.05.2017


СПРАВКА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТЯ И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА-15.05.2017г.


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА-15.04.2017г.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image