8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Сдружение "Дамяница" удължава срока за набиране на лица за участие в предвидените по пректа дейности по ОПНОИР- публикувано на 20.06.2019г.

ДГ "Надежда" удължава срока за набиране на лица за участие в предвидените по проекта дейности по ОПНОИР-публикувано на 20.06.2019г.


Списък на класираните кандидати за длъжността "Трудов медиатор" - публикувано на 19.06.2019

Сдружение "Дамяница" набира лица за участие в предвидените по поекта дейности по ОПНОИР-публикувано на 27.05.2019г.

ДГ "Надежда" набира лица за участие в предвидените по проекта дейности по ОПНОИР-публикувано на 27.05.2019г.

Обявление относно осъществяване на подбор на длъжността "Трудов медиатор" - 22.05.2019г.

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР“ ДО 20.05.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0027 «ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БЕЛИЦА»-публикувано на 11.04.2019г.

Документи за кандидатстване

Информация относно проект "Прилагане мерки за социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица-публикувано на 15.03.2019г.

Отчет второ тримесечие -2019г. на СУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Бабяк

Бюджет -2019г. и отчети за първото тримесецие на СУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Бабяк

Покана относно обсъждане отчета на Бюджет 2018г. на община Белица- публикувано на 11.07.2019г.

Община Белица започва изграждането на спортна площадка по програма за развитие на селските райони -публикувано на 09.05.2019 г.


Обява относно предстоящо пръскане с хербициди

Обявление от ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Бабяк относно избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Съобщение относно възстановяване правото на собственост

Заповед за класиране на проведен търг- публикувано на 11.04.2019г.

Обявление от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Бабяк относно набиране предложения за доставка по схемата -"Училищен плод" и "Училищно мляко"

Важно съобщение относно профилактика на водопроводната мрежа

Търг процедура- публикувано на 20.03.2019г.

Справка за животни по категории в община Белица за периода от 01.01.2019-19.03.2019

Заповед № РД-15-83/18.03.2019г.

Заповед № РД-15-81/18.03.2019г

Заповед № РД-15-82/18.03.2018г.

Информация относно проект "Прилагане мерки за социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица-публикувано на 15.03.2019г.

Заповед относно класирането на кандидати в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - публикувано на 08.03.2019г.

Документация-публикувано на 12.02.2019г.

Заповед относно забраната за паша на селскостопанските животни в горските територии на община Белица

Заповед относно одобряване на образец на заявление по чл.37, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, с приложения №1 и 2, и образец на декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ

Покана за участие в пресконференция по проект "Социално предприемачество без граници на територията на община Белица"

Съобщение относно въстановяване правото на собственост

Обява относно конкурс по документи и събеседване за длъжността "Обществен възпитател"

Писмо на МРРБ относно насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз

Приложения към проектобюджет 2019г.

Покана от кмета на община Белица – Радослав Ревански за публично обсъждане на проекта на бюджет 2019 г. и бюджетна прогноза за 2020 и 2022 г

Обява за годишна програма 2019г.- публикувано на 12.11.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ относно прекатегоризиране на заведения за хранене и места за нактаняване категоризирани през 2012г.

1.Съобщение за провеждане на публично обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Белица-публикувано на 05.11.2018г

1.1.Предварителен проект на общ устройствен план на община Белица

1.2.Нетехническо ЕО ОУП

1.3.Задание към екологичната оценка

1.4.Приложения еко оценка

1.5.Екологична част към общ устройствен план на община Белица

1.6.Доклад за оценка за съвместимост на предварителниа проект на "Общ устройствен план на община Белица"

Почистване на Белица за празника на общината

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА КАРУЦИ ПО ЦЕНТРАЛНИТЕ УЛИЦИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

Проучване за потребностите от работна сила

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Статут на обществения възпитател

Образец на заявление за обществен възпитател

Образец на СВ за обществен възпитател

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!!

Съобщение относно издадена виза за изработвене на инвестиционен проект

Обява за набиране на персонал за социално предприятие Озеленяване и благоустройство“ в Община Белица"

Документи за кандидатстване на екипа на социалното предприятие

Документи за кандидастване на лица от целевата група

Заповед за обявяване на конкурс

График за предстоящи разясднителни кампании

Информация за стартиране на проект № BG05M9OP001-2.010-0184-C01 „Социално предприемачество без граници на територията на община Белица“ - публикувано на 22.05.2018г.

Отмяна на разпоредби от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество- публикувано на 30.01.2018г.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image